Strona Główna
bhp forum

Poprzedni temat «» Następny temat
szkolenie okresowe -drugie stanowisko pracy
Autor Wiadomość
dorcia 

Dołączyła: 11 Wrz 2007
Posty: 50
Skąd: Cz?stochowa
Wysłany: 2007-11-11, 19:27   szkolenie okresowe -drugie stanowisko pracy

Witam

Prosz? o informacj? w temacie:
Pracownikowi pe?ni?cemu obowi?zki na stanowisku kierowcy zosta?y dodatkowo powierzone obowi?zki na drugim stanowisku pracownia produkcji i dla tego stanowiska odby? drugi instrukta? stanowiskowy. Czy teraz nale?y przeprowadza? dwa szkolenia okresowe: jedno dla kierowcy w wymaganym terminie a drugie dla pracownika produkcji ?
Czy wystarczy aby odbywa? jedno szkolenie okresowe ale w jakim terminie powinno ono si? odby? ?
Mój adres : szyszkad1@poczta.onet.pl
Dzi?kuj? i pozdrawiam
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2007-11-11, 20:01   Re: szkolenie okresowe -drugie stanowisko pracy

dorcia napisał/a:
Witam

Prosz? o informacj? w temacie:
Pracownikowi pe?ni?cemu obowi?zki na stanowisku kierowcy zosta?y dodatkowo powierzone obowi?zki na drugim stanowisku pracownia produkcji i dla tego stanowiska odby? drugi instrukta? stanowiskowy. Czy teraz nale?y przeprowadza? dwa szkolenia okresowe: jedno dla kierowcy w wymaganym terminie a drugie dla pracownika produkcji ?
Czy wystarczy aby odbywa? jedno szkolenie okresowe ale w jakim terminie powinno ono si? odby? ?
Mój adres : szyszkad1@poczta.onet.pl
Dzi?kuj? i pozdrawiam

Dorcia - ka?dy pracownik (robotnik) w ci?gu 12 miesi?cy od szkolenia wst?pnego (w Twoim przypadku instrukta?u stanowiskowego) powinien przej?? szkolenie okresowe na nowym stanowisku pracy. Mo?e wi?c to by? pocz?tek nast?pnego ju? wspólnego szkolenia okresowego, kierowcy i pracownika produkcji.
Powodzenia - Andrzej
 
     
dorcia 

Dołączyła: 11 Wrz 2007
Posty: 50
Skąd: Cz?stochowa
Wysłany: 2007-11-12, 21:07   

Witam

Czy to jedno szkolenie okresowe powinno by? przeprowadzone w okresie do 12 mcy od daty obj?cia przez pracownika stanowiska kierowcy czy pracownika produkcji ? Rozumiem oczywi?cie ?e tematy szkolenia powinny dotyczy? obu stanowisk pracy np zagro?enia na stanowisku. Czy tak to mam rozumie? ?

Pozdrawiam
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2007-11-13, 07:42   

dorcia napisał/a:
Witam

Czy to jedno szkolenie okresowe powinno by? przeprowadzone w okresie do 12 mcy od daty obj?cia przez pracownika stanowiska kierowcy czy pracownika produkcji ? Rozumiem oczywi?cie ?e tematy szkolenia powinny dotyczy? obu stanowisk pracy np zagro?enia na stanowisku. Czy tak to mam rozumie? ?

Pozdrawiam

Dorcia- z Twojego pytania wynika, ?e od obj?cia przez pracownika stanowiska kierowcy do momentu przyj?cia dodatkowo stanowiska produkcyjnego nie min??o jeszcze 12 miesi?cy - czy tak?
Je?li tak, to nale?a?oby zorganizowa? jedno wspólne szkolenie okresowe w ci?gu 12 miesi?cy od obj?cia stanowiska kierowcy. W innym przypadku, gdyby pracownikowi zmieniano lub dodawano stanowiska co kilka miesi?cy, to pracownik ten nigdy by nie zd??y? odby? szkolenia okresowego.
Mi?ego dnia - Andrzej
 
     
dorcia 

Dołączyła: 11 Wrz 2007
Posty: 50
Skąd: Cz?stochowa
Wysłany: 2007-11-13, 19:55   

Witam ;-)

Chc? wyja?ni?, i? ten pracownik kilka lat wcze?niej zosta? przyj?ty na stanowisko kierowcy a teraz pracuje na 1/2 etatu jako kierowca i dodatkowo na 1/2 etatu powierzono mu obowi?zki pracownika produkcji. Terminy szkole? okresowych wypadaj? w ró?nych latach. Szkolenie okresowe jako kierowca powinien odby? za 2 lata a szkolenie okresowe pierwsze jako pracownik produkcji w czasie do 12 mcy od daty zawarcia umowy i by?by to termin za kilka m-cy.
Czy powinnam w takiej sytuacji przeprowadza? dla ka?dego stanowiska w ró?nym czasie szkolenia okresowe? Ja t? sytuacj? tak bym rozwi?za?a.
Rozumiem ?e je?eli by w jednym roku by? termin odbycia szkole? okresowych dla obu stanowisk to powinnam zorganizowa? jedno szkolenie a je?eli terminy s? ró?ne to powinien pracownik odby? dwa szkolenia okresowe.
Prosz? o opini? czy moje my?li s? s?uszne

Pozdrawiam
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2007-11-14, 17:43   

Dorcia - w tej sytuacji nale?a?oby zrobi? jedno wspólne szkolenie okresowe w ci?gu 12 miesi?cy od zatrudnienia na nowym stanowisku pracy i od tego szkolenia liczy? czas (termin) nast?pnego (wspólnego) szkolenia okresowego, które powinno odbywa? sie nie rzadziej ni? raz na trzy lata.
Pozdrawiam - Andrzej
 
     
dorcia 

Dołączyła: 11 Wrz 2007
Posty: 50
Skąd: Cz?stochowa
Wysłany: 2007-11-14, 18:58   

Witam

Bardzo dzi?kuj? za pomoc w rozwi?zaniu mojego problemu.

Pozdrawia :lol: m
 
     
DS 
ds

Dołączył: 07 Sty 2008
Posty: 4
Wysłany: 2008-01-17, 22:26   

Witam, moja interpretacja jest taka, ?e pracownik nie musi odbywa? drugiego szkolenia okresowego, Wystarczy mu instrukta? na nowym stanowisku. Przecie? kierowca i pracownik produkcji to ta sama grupa stanowisk robotniczych. Wszelkie zagro?enia zwi?zane z nowym stanowiskiem powinny by? szczegó?owo przedstawione w ramach instrukta?u stanowiskowego. Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie szkole? bhp mówi o tym przypadku:
§ 15, pkt 5. Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, mo?e by? zwolniona osoba, która:
1) przed?o?y aktualne za?wiadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

Dlatego te? wydajemy pracownikom orygina?y za?wiadcze? ze szkole? bhp.
Je?eli mamy uznawa? szkolenia odbyte u innego pracodawcy, to tym bardziej nasze s? w?a?ciwe.
Pozdrawiam.
ds
 
     
DS 
ds

Dołączył: 07 Sty 2008
Posty: 4
Wysłany: 2008-01-17, 22:27   

Witam, moja interpretacja jest taka, ?e pracownik nie musi odbywa? drugiego szkolenia okresowego, Wystarczy mu instrukta? na nowym stanowisku. Przecie? kierowca i pracownik produkcji to ta sama grupa stanowisk robotniczych. Wszelkie zagro?enia zwi?zane z nowym stanowiskiem powinny by? szczegó?owo przedstawione w ramach instrukta?u stanowiskowego. Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie szkole? bhp mówi o tym przypadku:
§ 15, pkt 5. Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, mo?e by? zwolniona osoba, która:
1) przed?o?y aktualne za?wiadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

Dlatego te? wydajemy pracownikom orygina?y za?wiadcze? ze szkole? bhp.
Je?eli mamy uznawa? szkolenia odbyte u innego pracodawcy, to tym bardziej nasze s? w?a?ciwe.
Pozdrawiam.
ds
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-18, 08:37   

DS napisał/a:
Witam, moja interpretacja jest taka, ?e pracownik nie musi odbywa? drugiego szkolenia okresowego, Wystarczy mu instrukta? na nowym stanowisku. Przecie? kierowca i pracownik produkcji to ta sama grupa stanowisk robotniczych. Wszelkie zagro?enia zwi?zane z nowym stanowiskiem powinny by? szczegó?owo przedstawione w ramach instrukta?u stanowiskowego. Nowelizacja rozporz?dzenia w sprawie szkole? bhp mówi o tym przypadku:
§ 15, pkt 5. Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, mo?e by? zwolniona osoba, która:
1) przed?o?y aktualne za?wiadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego;

Dlatego te? wydajemy pracownikom orygina?y za?wiadcze? ze szkole? bhp.
Je?eli mamy uznawa? szkolenia odbyte u innego pracodawcy, to tym bardziej nasze s? w?a?ciwe.
Pozdrawiam.
ds

Witam - kolego, cytujesz § 15 ust. 5 pkt. 1 zapominaj?c o pkt. 2, a mianowicie - poniewa? pracownikowi zatrudnionemu na etacie kierowcy dodano cz??? etatu na stanowisku produkcyjnym (jakim ? nie wiadomo bo autorka nie poda?a), to wychodz?c z za?o?enia, ?e cz??? programu szkolenia okresowego robotników, w tym przypadku kierowcy i pracownika produkcji (np. piekarza, stolarza, tokarza, frezera, spawacza, elektryka, magazyniera, operatora suwnicy, itp) ró?ni si?, to z powodu tych ró?nic moim zdaniem nie mo?na skorzysta? z postanowie? cytowanego przez Ciebie § 15 ust. 5 pkt. 1. Chyba, ?e kierowcy dodano cz??? etatu np. operatora wózków - to wówczas mo?e wystarczy? instrukta? stanowiskowy.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
DS 
ds

Dołączył: 07 Sty 2008
Posty: 4
Wysłany: 2008-01-22, 10:19   

Witam ponownie. Spróbuj? u?y? innych argumentów, b?dzie ci??ko, w tej kwestii nawet niektórzy inspektorzy PIP maj? w?tpliwo?ci.
Za?ó?my, ?e firma prowadz?ca szkolenia BHP otrzymuje zlecenie. Jeden z pracodawców zleca jej przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp w jego zak?adzie. Powiedzmy, ?e wszystkie osoby, które wymaga?y szkolenia okresowego odby?y na swoich stanowiskach szkolenie wst?pne 10 miesi?cy temu.
Do przeszkolenia s? osoby na stanowiskach piekarza, stolarza, tokarza, spawacza, elektryka, magazyniera, operatora suwnicy, sprz?taczki i kierowcy samochodu dostawczego - ??cznie 9 osób.

Zapewne wszystkie te osoby zosta?yby zakwalifikowane do grupy stanowisk robotniczych (pozosta?y nam grupy: dla pracodawców i osób kieruj?cych pracownikami, pracowników in?ynieryjno technicznych, dla s?u?by bhp, dla pracowników administracyjno-biurowych). Pytanie - czy firma przeprowadzi jedno szkolenie okresowe dla wszystkich, czy dla ka?dego z osobna?
Je?eli jest ono prowadzone dla ca?ej grupy, to pytanie, dlaczego kierowca w razie przej?cia na inne stanowisko (w ramach grupy robotniczej - wg kategorii szkole? okresowych) musi ponownie przej?? szkolenie okresowe bhp, dlaczego nie mo?e by? uznawane to, w którym bra? udzia? wcze?niej.

Uwa?am, ?e kierowca nie musi ponownie odbywa? szkolenia okresowego, wszelkie zagro?enia zwi?zane z nowym stanowiskiem powinny by? szczegó?owo przedstawione w ramach instrukta?u stanowiskowego, który, je?eli zostanie prawid?owo przeprowadzony i zostanie osi?gni?ty jego cel, skutecznie u?wiadomi pracownika i uchroni go przed zagro?eniami. I przecie? o to chodzi.

Je?eli pracownik z tego szkolenia, powiedzmy piekarz, zmieni prac? i zostanie sprzedawc? w sklepie, to uwa?am, ?e szkolenie okresowe tego pracownika w nowym zak?adzie pracy powinno by? równie? uznane.
Znowu, wszelkie zagro?enia zwi?zane z nowym stanowiskiem powinny by? szczegó?owo przedstawione w ramach instrukta?u stanowiskowego.

Celowo zacytowa?em § 15 ust. 5 pkt 1 pomijaj?c pkt 2, poniewa? nie dotyczy on przypadku Dorci.
Dlaczego?
Rozporz?dzenie w sprawie szkole? BHP, Ust. 5. Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, mo?e by? zwolniona osoba, która:'
...
2) odby?a w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku nale??cym do innej grupy stanowisk, je?eli jego program uwzgl?dnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowi?zuj?cego na nowym stanowisku pracy.

Grupy stanowisk dotycz?ce szkole? bhp ju? wymieni?em, zapis "nale??cym do innej grupy stanowisk" dotyczy sytuacji np. takiej:

Kierowca pracuj?cy na swoim stanowisku na pó? etatu, dostaje drugie pó? etatu w dziale kontroli magazynu - stanowisko administracyjno-biurowe. Wtedy, mo?emy zastosowa? pkt 2, poniewa? odby? on wcze?niej szkolenie okresowe na stanowiskach robotniczych, a nowe stanowisko, na które jest zatrudniany jest w grupie stanowisk administracyjno-biuirowych.

I na koniec inny punkt widzenia, przyk?ad sprz?taczki.

Do jej obowi?zków nale?a?o, tradycyjnymi metodami, utrzymanie czysto?ci powierzchni p?askich na terenie magazynu, biur i zaplecza sanitarno-socjalnego. Odby?a szkolenie okresowe w swoim zak?adzie pracy, miesi?c pó?niej znalaz?a now?, lepiej p?atn? prac? w innym zak?adzie, lecz na takim samym stanowisku - sprz?taczka.

Na podstawie cytowanego ju? wcze?niej ust. 5, w nowym zak?adzie pracy jest zwolniona z ze szkolenia okresowego bhp, poniewa? przed?o?y?a aktualne za?wiadczenie od poprzedniego pracodawcy. Tak?
Jej nowy zak?ad pracy, to du?e zak?ady mi?sne (kto czyta to forum, ma ?wiadomo?? zagro?e? tam wyst?puj?cych i ró?nic dla sprz?taczki "tradycyjnej" i tej zatrudnionej w takim zak?adzie). Dochodzi do tego szeroka gama stosowanych ?rodków myj?cych i dezynfekcyjnych oraz powiedzmy 1 raz w tygodniu praca na wysoko?ci.

Czy w zwi?zku z tym, ?e zakres obowi?zków i zagro?e? zwi?zanych ze specyfik? jej nowych zada? zdecydowanie si? zmieni? nale?y ponownie przeprowadzi? szkolenie okresowe bhp?

Tutaj przypomn? przypadek Dorci (kierowca - pracownik produkcji) i jeszcze raz zaznacz?, ?e istotne znaczenie ma instrukta? stanowiskowy, a aktualne za?wiadczenia ze szkolenia okresowego bhp powinno by? uznawane zgodnie z § 15. ust. 5, pkt 1 rozporz?dzenia w sprawie szkole? bhp.


Podsumowuj?c:
Nie twierdz?, ?e zapis tego rozporz?dzenia jest dobry, tylko prezentuj? swoj? interpretacj? § 15, ust. 5. pkt 1 i 2. W nowelizacji rozporz?dzenia w sprawie szkole? bhp autorzy dali mo?liwo?? "korzystania" z odbytych wcze?niej szkole? okresowych bhp w innym zak?adzie pracy w tej samej grupie (np. na stanowiskach robotniczych).
To samo, gdy osoba odby?a w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku nale??cym do innej grupy stanowisk(np: na stanowiskach administracyjno-biurowych), je?eli jego program uwzgl?dnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowi?zuj?cego na nowym stanowisku pracy (np: na stanowiskach robotniczych).

Pozdrawiam
ds
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-22, 14:11   

DS napisał/a:
..........................
Celowo zacytowa?em § 15 ust. 5 pkt 1 pomijaj?c pkt 2, poniewa? nie dotyczy on przypadku Dorci.
Dlaczego?
Rozporz?dzenie w sprawie szkole? BHP, Ust. 5. Ze szkolenia okresowego, o którym mowa w ust. 4, mo?e by? zwolniona osoba, która:'
...
2) odby?a w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku nale??cym do innej grupy stanowisk, je?eli jego program uwzgl?dnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowi?zuj?cego na nowym stanowisku pracy. ............................ .
Pozdrawiam
ds

Witam - Kolego, wszystko by gra?o ale pod warunkiem, ?e organizuj?c szkolenie rozszerzasz program o wymienione przez Ciebie wszystkie grupy zawodowe. Wówczas takie szkolenie okresowe dla robotników ma nie minimum 8 a kilkana?cie godzin. Oczywi?cie na zaj?cia dla piekarza nie musi ucz?szcza? stolarz itp. Nie mniej jednak, na odwrocie wystawionego za?wiadczenia musi by? wpisany program i to nie ramowy z rozporz?dzenia o szkoleniach, a rzeczywisty dla: piekarza, stolarza itp. W?a?nie wówczas zaczynaj? sie schody. Z tego te? powodu sam instrukta? na nowym stanowisku mo?e nie by? wystarczaj?cy - bo ró?ni si? szczegó?owym programem szkolenia. Natomiast je?li pracodawca przestanie by? pracodawc? i zostanie kierownikiem np. dzia?u, wydzia?u itd to jemu nowe szkolenie okresowe nie jest potrzebne poniewa? mimo zmiany stanowiska pracy program szkolenia jest ten sam. Ale mo?e nie mam racji :?: - jest to mój punkt widzenia, który stosuj? w swoim zawodzie behapowca.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
prezes_2 
prezes_2

Dołączył: 23 Sty 2008
Posty: 1
Wysłany: 2008-01-23, 22:32   

Czy mo?na prosi? o wzór dokumentacji, jak? nale?y sporz?dzi? podczas
organizowania szkolenia okresowego - pracownicy adm-biurowi.

Pozdrawiam Andrzej B.
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2008-01-24, 07:27   

prezes_2 napisał/a:
Czy mo?na prosi? o wzór dokumentacji, jak? nale?y sporz?dzi? podczas
organizowania szkolenia okresowego - pracownicy adm-biurowi.
Pozdrawiam Andrzej B.

Witam prezesa - Andrzeju, dokumentacja szkolenia dla wszystkich grup pracowniczych jest taka sama. Ró?nica polega wy??cznie na programie szkole?, który mi?dzy innymi wpisujesz na odwrocie za?wiadczenia po szkoleniu. Z ch?ci? przes?a?bym Tobie wzór takiej dokumentacji ale problem polega na uniemo?liwieniu przesy?ania za??czników do postów na tym forum. Tak wi?c je?li podasz swój adres internetowej poczty(e-mail), to wówczas wzory tych dokumentów prze?l? na Twój adres.
Pozdrawiam - Andrzej.
 
     
korbka

Dołączył: 05 Paź 2007
Posty: 69
Wysłany: 2008-03-07, 15:32   

Witam
nasun??o mi si? takie pytanie - je?eli pracownik o którym mówi Dorcia by? kierowc?, czyli "zwyk?ym" pracownikiem, a teraz zosta? kierownikiem - to rozumiem, ?e jako kierownik ma pod sob? podw?adnych. Czy w takim razie nie powinien przej?? "szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kieruj?cych pracownikami?
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Kontakt do administracji

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.26 sekundy. Zapytań do SQL: 10