Strona Główna
bhp forum

Poprzedni temat «» Następny temat
Szkolenie pracownika m?odocianego
Autor Wiadomość
iwi

Dołączył: 09 Lip 2009
Posty: 3
Wysłany: 2009-11-04, 09:13   Szkolenie pracownika m?odocianego

Witam. Czy pracownik m?odociany zatrudniony jako ucze? praktycznej nauki zawodu powinien przej?? pierwsze szkolenie okresowe bhp przed up?ywem roku od zatrudnienia (jezeli jest on na nauce zawodu na stanowisku robotniczym). :?:

Chodzi?o mi o m?odocianego, z którym pracodawca zawar? umow? o prac? w celu przygotowania zawodowego, która odbywa si? jako nauka zawodu, gdzie nauka zawodu trwa od 24 do 36 miesiecy, a nie o praktyki organizowane przez szko?y czy uczelnie lub do tzw. "odrobienia przez uczniów czy studentów)przez miesiac czy dwa w danym roku.
Ostatnio zmieniony przez iwi 2009-11-04, 19:24, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2009-11-04, 10:06   

iwi napisał/a:
Czy pracownik m?odociany zatrudniony jako ucze? praktycznej nauki zawodu powinien przej?? pierwsze szkolenie okresowe bhp przed up?ywem roku od zatrudnienia (jezeli jest on na nauce zawodu na stanowisku robotniczym). :?:
Ucze? odbywaj?cy w zak?adzie pracy praktyczn? nauk? zawodu (tzw. warsztaty) nie jest pracownikiem m?odocianym tylko uczniem. Krótko mówi?c nawet w statystyce zak?adowej nie jest ujmowany jako pracownik (m?odociany).
 
     
yock 


Wiek: 46
Dołączył: 24 Maj 2008
Posty: 1735
Skąd: LUBUSKIE
Wysłany: 2009-11-04, 16:02   

iwi napisał/a:
Czy pracownik m?odociany zatrudniony jako ucze? praktycznej nauki zawodu powinien przej?? pierwsze szkolenie okresowe bhp przed up?ywem roku od zatrudnienia (jezeli jest on na nauce zawodu na stanowisku robotniczym).


A czy u ciebie jest instruktor praktycznej nauki zawodu ? to on w scenariuszu zaj?? praktycznych musi uwzgl?dnic zasady BHP podczas wykonywanej okre?lonej pracy i to robi si? co dzie? :!: Je?li nie zatrudniasz instr. praktycznej nauki zawodu to przy pierwszej lepszej kontroli PiP-u lub IS kto? beknie i to drogo :mrgreen:
 
     
ewania 


Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 2679
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-04, 17:22   

Andrzej J.S napisał/a:
Ucze? odbywaj?cy w zak?adzie pracy praktyczn? nauk? zawodu (tzw. warsztaty) nie jest pracownikiem m?odocianym tylko uczniem. Krótko mówi?c nawet w statystyce zak?adowej nie jest ujmowany jako pracownik (m?odociany).


Andrzeju, masz pewno???
A jak rozumie? to:
http://www.pip.gov.pl/htm...doc/ocr_zgl.pdf
i to (tam gdzie mowa o szkoleniach bhp):

http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/14003004.htm

Ja co prawda nie mam do czynienia z tak? grup?, ale - dobrze by?oby wiedzie? jak jest naprawd?? :-?
Widzia?am umow? o prac? z pracownikiem m?odocianym w celu przyuczenia do zawodu. By?a to 16 letnia dziewczyna ucz?ca si? w szkole zawodowej, maj?ca "przyuczenie" przez ca?y czas nauki w zak?adzie fryzjerskim.
To jak to w?a?ciwie jest?
Moim zdaniem - chyba jest to pracownik m?odociany i trzeba go szkolic jak kazdego innego pracownika, ale - jako rzeklam, nie mam do czynienia, mog? si? wi?c mylic....
_________________
Przykazania boskie (owe 10) s? tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumia?e, ?e powsta?y bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2009-11-04, 18:15   

ewania napisał/a:
Andrzeju, masz pewno???
Witam - "ewania", kilka lat temu w firmie (fabryce) gdzie sobie dorabia?em na 1/4 etatu opracowa?em wykaz prac wzbronionych m?odocianym. Zgodnie z przepisami taki wykaz musi by? uzgodniony (zatwierdzony) przez PIP. W zwi?zku z tym wykaz ten przes?a?em do PIP, po czym otrzyma?em telefon z pytaniem. Telefonuj?cy insp. PIP powiedzia? "z tego co wiem to m?odocianych nie zatrudniacie" - odpowiedzia?em, ?e mamy kilku uczniów odbywaj?cych praktyk? zawodow? z ZDZ i z tego powodu opracowa?em w/w wykaz. Odpowied? by?a krótka " ucze? nie jest pracownikiem i wykaz jest zb?dny". Ponadto wyt?umaczy? mi (to co sam wiedzia?em), ?e nawet niektóre prace obj?te tym wykazem mog? wykonywa? uczniowie, bo nie s? pracownikami tylko ucz? si? zawodu. Jednak mimo takiego stanowiska PIP, wykaz ten wdro?y?em i przekaza?em mistrzom oraz szefowi produkcji do przestrzegania - szczególnie w sprawach przenoszenia ci??arów. Poza tym opracowa?em wzór druku, na którym wypisane by?y nazwiska uczniów, plan przej?cia na poszczególne stanowiska pracy, dat? instrukta?u ogólnego, dat? instrukta?y na ka?dym stanowisku pracy oraz podpis ucznia po ka?dym z tych szkole? (instrukta?y). Ponadto prowadz?c instrukta? ogólny dla danej grupy uczniów, ka?dorazowo zapoznawa?em ich z w/w wykazem, informuj?c, ?e mimo zakazu niektóre prace musz? wykonywa? (oczywi?cie pod nadzorem) w celu nauki zawodu.
Poniewa? uczniowie ci na praktyk? zawodowa przychodzili tylko przez 2 miesi?ce w roku, to ?adnych szkole? okresowych nie robi?em.
"ewania" - mo?e si? myl?, ale powy?ej przedstawi?em nie tylko swój ale i PIP pogl?d na t? spraw? i rzeczywi?cie w ?adnych statystykach zatrudnieniowych itp. pracowników m?odocianych nie wykazywano - tak jak stwierdzi? PIP "ucze? nie jest pracownikiem".
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2009-11-04, 18:24   

Ps.
"ewania", podejrzewam, ?e my?limy o dwóch ró?nych sytuacjach. Z za??czonego przez Ciebie linku wynika, ze: "KARTA INFORMACYJNA PRACODAWCY ZATRUDNIAJ?CEGO M?ODOCIANEGO PRACOWNIKA W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO", jak sama nazwa mówi dotyczy m?odocianego pracownika a nie ucznia, który do zak?adu pracy przychodzi (ze szko?y) trzy razy w tygodniu na odbycie warsztatów szkolnych z praktycznej nauki zawodu i nie ma on umowy o prac? z tym zak?adem pracy. Natomiast zak?ad pracy ma umow? ze szko?? na umo?liwienie odbycia praktycznej nauki zawodu swoich uczniów. Uczniowie ci, zgodnie z umowa mi?dzy zak?adem pracy a szko?? zobowi?zani s? posiada? w?asn? odzie? i obuwie robocze wymagane na danym stanowisku pracy. Natomiast w wymagane na stanowiskach pracy ochrony indywidualne, wyposa?a ich zak?ad pracy gdzie odbywaj? praktyczn? nauk? zawodu.
My?l?, ?e obydwoje mamy racj?, tyle tylko, ?e ka?de z nas odnosi si? do innych sytuacji.
 
     
yock 


Wiek: 46
Dołączył: 24 Maj 2008
Posty: 1735
Skąd: LUBUSKIE
Wysłany: 2009-11-04, 20:11   

Na jakich zasadach mog? zatrudni? uczniów szko?y zawodowej?
W jaki sposób mog? zatrudni? uczniów szko?y zawodowej oraz w jaki sposób mam ich rozlicza?? Posiadam uprawnienia.
Powinien Pan uczniów takich zatrudni? za zasadach umowy o prac? zapewniaj?c jednocze?nie nauk? zawodu (art. 191 kp.) . Takich pracowników uczniów rozlicza Pan normalnie jak pracowników wraz z op?acaniem dla nich sk?adek ZUS.

W ramach umowy o prac? w celu przygotowania zawodowego m?odociani odbywaj? praktyczn? nauk? zawodu. Celem tej nauki jest przygotowanie uczniów publicznych szkó? zasadniczych i ?rednich zawodowych do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiej?tno?ci okre?lonych w opisie zawodu. Praktyczna nauka zawodu mo?e by? organizowana jako zaj?cia praktyczne i praktyki zawodowe. Okres prowadzenia zaj?? praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu nauczania oraz rodzaje i zakres zdobytych umiej?tno?ci okre?laj? ramowe plany nauczania oraz minima programowe.

Praktyczna nauka zawodu prowadzona jest w formie warsztatów szkolnych i szkolnych gospodarstw rolnych. Za zapewnienie warunków do realizacji programów praktycznej nauki zawodu w tych warsztatach odpowiedzialne s? organy i osoby prowadz?ce szko?y. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana na podstawie umów zawieranych mi?dzy szko?ami a zak?adami pracy lub innymi szko?ami prowadz?cymi warsztaty. Urnowa powinna by? zawarta w terminie umo?liwiaj?cym realizacj? praktycznej nauki zawodu.

Umowa powinna okre?la?:
 nazw? podmiotu przyjmuj?cego m?odocianych na praktyczn? nauk? zawodu,
 nazw? szko?y kieruj?cej na praktyczn? nauk? zawodu,
 form? organizacyjn? oraz dat? rozpocz?cia i zako?czenia praktycznej nauki zawodu (zaj?cia praktyczne, praktyka zawodowa),
 list? uczniów odbywaj?cych zaj?cia praktyczne lub praktyk? zawodow?,
 nazw? i numer programu nauczania,
 nazw? zawodu lub specjalno?ci, w której prowadzona jest praktyczna nauka zawodu,
 prawa i obowi?zki stron umowy, z uwzgl?dnieniem ich rozlicze? finansowych,
 kalkulacj? kosztów,
 dodatkowe ustalenia umawiaj?cych si? stron zwi?zane z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu.
Praktyczna nauka zawodu m?odocianych organizowana jest przez zak?ady pracy, które zawar?y z m?odocianymi umow? o prac? w celu nauki zawodu. Je?eli praktyczna nauka zawodu jest prowadzona poza zak?adem pracy, podstaw? organizowania praktycznej nauki zawodu jest umowa zawarta przez ten zak?ad z innym zak?adem pracy lub szko?? prowadz?c?, warsztaty. Przepisy rozporz?dzenia MENiS z 1.7.2002 r. limituj? czas trwania praktycznej nauki zawodu. Stanowi? one, ?e czas trwania praktycznej nauki zawodu uczniów i m?odocianych w wieku do 16 lat nie mo?e przekracza? 6 godzin na dob?, a uczniów i m?odocianych powy?ej 16 lat nie mo?e przekracza? 8 godzin na dob?. W przypadkach szczególnie uzasadnionych organizacj? praktycznej nauki zawodu, czas nauki zawodu uczniów powy?ej 18 lat mo?e by? przed?u?ony do 12 godzin na dob?. Zachowany powinien by? tygodniowy wymiar czasu nauki okre?lony w planie nauczania. Program zaj?? praktycznych powinien by? realizowany w procesie produkcji, us?ug lub ?wicze?, je?eli wynikaj? one z programu albo organizacji zaj?? praktycznych. W pocz?tkowym okresie szkolenia program zaj?? praktycznych powinien by? realizowany w warsztatach lub w warsztatach szkoleniowych zak?adów pracy. Warsztaty te powinny by? wydzielonymi pomieszczeniami przystosowanymi do prowadzenia tych zaj??.

Podstawa prawna: Art. 191 Kodeksu pracy
z internetu
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2009-11-04, 20:27   

Witam - Kolego "yock", niczego nie podwa?am ale ja odnios?em si? troch? do innego przypadku, tzn. gdy zak?ad pracy nie ma umowy z m?odocianym uczniem tylko ze szko??, która kszta?ci tego ucznia.
 
     
ewania 


Dołączyła: 15 Lut 2007
Posty: 2679
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-04, 20:42   

Andrzej J.S napisał/a:
Witam - Kolego "yock", niczego nie podwa?am ale ja odnios?em si? troch? do innego przypadku, tzn. gdy zak?ad pracy nie ma umowy z m?odocianym uczniem tylko ze szko??, która kszta?ci tego ucznia.


Andrzeju - taka sytuacja ma miejsce wylacznie "w temacie" krotkiej praktyki "letniej" (jak kiedys j? nazywano, któr? musi "zaliczyc" uczen.
Natomiast - w celu przygotowania zawodowego - na praktyki w calym okresie trwania nauki zawiera sie z mlodocianym uczniem umowe (a nie ze szko??) - dokladnie tak jak jest napisane pod tymi podanymi przeze mnie adresami.
_________________
Przykazania boskie (owe 10) s? tylko dlatego tak jasne, przejrzyste i zrozumia?e, ?e powsta?y bez pomocy doradców i ekspertów...
 
     
Andrzej J.S 
Spec. BHP - emeryt

Dołączył: 30 Maj 2007
Posty: 4075
Wysłany: 2009-11-05, 09:03   

ewania napisał/a:
Andrzej J.S napisał/a:
Witam - Kolego "yock", niczego nie podwa?am ale ja odnios?em si? troch? do innego przypadku, tzn. gdy zak?ad pracy nie ma umowy z m?odocianym uczniem tylko ze szko??, która kszta?ci tego ucznia.

Andrzeju - taka sytuacja ma miejsce wylacznie "w temacie" krotkiej praktyki "letniej" (jak kiedys j? nazywano, któr? musi "zaliczyc" uczen..

Tak, i w?a?nie do tego typu praktyk si? odnosi?em, co zaznaczy?em w swoim po?cie:
Andrzej J.S napisał/a:
"ewania", podejrzewam, ?e my?limy o dwóch ró?nych sytuacjach. ...................................My?l?, ?e obydwoje mamy racj?, tyle tylko, ?e ka?de z nas odnosi si? do innych sytuacji.

Dodam, ?e w podanym przeze mnie przypadku taki m?odociany jest tylko uczniem a nie pracownikiem. Uczniowie ci na praktyk? przychodz? tylko chyba przez 2 tygodnie i si? zmieniaj?, w tym czasie ?aden z nich nie jest m?odocianym pracownikiem. Natomiast w przypadku podanym przez "yock" i "ewani?":
ewania napisał/a:
w celu przygotowania zawodowego - na praktyki w calym okresie trwania nauki zawiera sie z mlodocianym uczniem umowe (a nie ze szko??) - dokladnie tak jak jest napisane pod tymi podanymi przeze mnie adresami.
ucze? staje sie jednocze?nie pracownikiem i czas odbywania praktycznej nauki zawodu wlicza sie do sta?u pracy.
W?a?nie przez co? takiego niektórzy moi koledzy, którzy s? m?odsi ode mnie maj? wi?kszy sta? pracy, bo oni kiedy? chodzili do szko?y przyzak?adowej (ZSZ) a ja do "cywilnego" technikum. Oni wówczas b?d?c uczniami byli m?odocianymi pracownikami, a ja tylko uczniem odbywaj?cym warsztaty w zakladach produkcyjnych.
 
     
yock 


Wiek: 46
Dołączył: 24 Maj 2008
Posty: 1735
Skąd: LUBUSKIE
Wysłany: 2009-11-05, 17:13   

Andrzej J.S napisał/a:
Oni wówczas b?d?c uczniami byli m?odocianymi pracownikami, a ja tylko uczniem odbywaj?cym warsztaty w zakladach produkcyjnych.

tak ,tak to ju? historia cho? przyznam ,?e z rzemios?em mo?e by? podobnie nie wiem tego :?:
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Kontakt do administracji

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 11