bhp forum
bezpiecze?stwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Ocena ryzyka zawodowego - ryzyko zawodowe - zranienie ostrym narzedziem

ania1976 - 2013-08-14, 08:36
Temat postu: ryzyko zawodowe - zranienie ostrym narzedziem
W zwi?zku rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwi?zanych z nara?eniem na zranienie ostrymi narz?dziami u?ywanymi przy udzielaniu ?wiadcze? zdrowotnych (Dz.U. z 2013r. poz. 696)
w mojej ocenie ryzyka metod? Risc Score zamie?ci?am nast?puj?ce informacje:

1. zagro?enia - kontakt z ostrym narz?dziem, ig??
a. mo?liwe skutki zagro?enia:
zranienie ostrym narz?dziem powoduj?ce przerwanie ci?g?o?ci tkanek, (rana powierzchowna, otarcie naskórka, rana g??boka), choroby które mog? wyst?pi? z powodu zaka?enia, dzia?ania toksycznego, alergizuj?cego szkodliwych czynników biologicznych np. ryzyko transmisji wirusów zapalenia w?troby typu B i C, wirusa HIV i innych patogenów
b. ?rodki ochrony:
?rodki ochrony indywidualnej (r?kawiczki, maseczki, fartuch, okulary) zgodnie z procedur?, znaki ostrzegawcze przed czynnikami biologicznymi, procedura post?powanie po ekspozycji zawodowej, profilaktyczne badania lekarskie, stosowanie bezpiecznych narz?dzi i sprz?tu minimalizuj?cych ryzyko ekspozycji, edukacja i cykliczne szkolenia personelu

2. zagro?enie - kontakt z krwi? lub innym potencjalnie zaka?ny materia?em biologicznym
a. mo?liwe skutki zagro?enia:
przeniesienie zaka?enia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zaka?ny materia? biologiczny
b. ?rodki ochrony:
systematyczne szkolenia, w?a?ciwa organizacja pracy, bezpieczne i oznakowane pojemniki na odpady, ?rodki ochrony indywidualnej (r?kawiczki, maseczki, fartuch, okulary) zgodnie z procedur?, znaki ostrzegawcze przed czynnikami biologicznymi, procedura post?powanie po ekspozycji zawodowej, profilaktyczne badania lekarskie, szczepienia ochronne, higiena i dezynfekcja r?k, instrukcja post?powania z odpadami, sprz?t/narz?dzia zmniejszaj?ce ryzyko przypadkowego przerwania ci?g?o?ci tkanek, promowanie bezpiecznego obchodzenia si? z ostrymi narz?dziami (plakaty, ulotki).

Czy w zwi?zku z tym nowym rozporzadzeniem zak?ucie ig?? jest wypadkiem przy pracy?
Do tej pory zak?ucie ig?? przez personel medyczny i sprz?tajacy by?o odnotowywane w "Rejestrze ekspozycji" (zak?u?). Pracownik po takim zdarzeniu zg?asza? sie do LMP. Tam by?a podejmowana procedura zwi?zana z pobraniem krwi i ewentulanym podaniem leków. Je?eli wyniki pracownika by?y "niew?a?ciwe" wszynano procedur? zwiazna? z podejrzeniem choroby zawodowej.
Od czerwca pojawi?o si? to nowe ww. rozporz?dzenie i konieczno?? wprowadzenia "Wykazu zranie?".
Czyli:
1. personel udzielaj?cy ?wiadcze? zdrowotnych (np. pobieranie krwi od pacjenta) zak?uje si? ig?? to b?dzie to WPP. Trzeba bedzie sporzadzi? protokó? powypadkowy i odnotowa? to zdarzenie w "Wykazie zranie?",
2. personel sprz?tajacy je?eli zak?uje si? ig?? to bedzie to WPP ale nie trzeba tego odnotowa? w "Wykazie zranie?" ? (bo to nie jest udzielanie ?wiadcze? zdrowotnych) ?

Jak sobie radzicie z tym problemem.

stoper - 2013-08-14, 08:47

Moim zdaniem nale?y przeprowadzi? procedury zgodnie z rozporz?dzeniem i zapisujemy w wykazie zranie? a dopiero gdy mamy zaka?enie to robimy protokó? powypadkowy. Jest jednak wiele w?tpliwo?ci w tym temacie i mam nadziej?, ?e wkrótce zostanie to oficjalnie wyja?nione.
ania1976 - 2013-08-16, 09:30

Hm....

Je?eli dochodzi?o do "zaka?enie" u pracownika z powodu zak?ucia ig?? to podejmowa?am procedur? dotycz?c? chorób zawodowych (z powodu nieprawid?owych wyników krwi u pracownika).

Hm .... :-(

ania1976 - 2013-09-03, 14:03

zak?ucie ig?? to jednak rana k?uta
ania1976 - 2013-09-03, 14:06

Czy w "wykazie zranie?" ujmowa? równie? pracowników firmy zewnetrznej (personel porz?dkowy, sprz?taj?cy) ?

Czy inni pracownicy s?u?by bhp nie maj? w tym temacie pyta? ?

johanna - 2013-09-04, 14:54

Czy ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym narz?dziem to osobny dokument, czy wystarczy uzupe?ni? dotychczasow? ocen? ryzyka zawodowego na danym stanowisku o informacje zawarte w rozporz?dzeniu? Jak to rozumiecie?

A nawi?zuj?c do wypowiedzi ania1976:
Moim zdaniem personel sprz?taj?cy te? nale?y uwzgl?dni? w "wykazie zranie?", rozporz?dzenie dotyczy zranienia narz?dziem u?ywanym przy udzielaniu ?wiadcze? zdrowotnych A NIE zranienia PODCZAS udzielania ?wiadczenia zdrowotnego. Tym samym nale?y te osoby uwzgl?dni? przy tworzeniu oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narz?dziem.

ania1976 - 2013-09-09, 10:17

ja uzupe?ni?am ocene ryzyka zawodowego o te dwa zagadanienia

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group