bhp forum
bezpiecze?stwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Warunki pracy - orzeczenie o niepelnosprawnosci

andrzej4 - 2011-06-22, 14:48
Temat postu: orzeczenie o niepelnosprawnosci
Witam kolezanki i kolegow!!!

Ju? mowie o co chodzi niedawno pracownik dostarczy? pismo do kadr ,, orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci� i tak postanowienie brzmi ze stopien niepe?nosprawno?ci-znaczny, orzeczenie jest wydane na okre?lony czas,

Wskazania dotycz?ce w tej decyzji sa nast?puj?ce

1Odpowiedniego zatrudnienia-praca spokojna,lekka w warunkach pracy chronionej o co tu chodzi? 2 zatrudnienia w zak?adzie aktywno?ci zawodowej-wymaga o co chodzi?

3 koniecznosci stalej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczona mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji-wymaga o co tu chodzi?

Uzasadnienie brzmi ze osoba zalicza si? do znacznego stopnia niepe?nosprawno?ci. Osoba jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i wymaga stalej opieki i pomocy innych osob w celu pelnienia rol spo?ecznych.

Co teraz pracodawca powinien zrobic w tej sytuacji?Dodam ze pracownik ta decyzje otrzymal kilka miesi?cy temu a teraz dopiero ja dostarczyl,dziwne? Nasza firma nie jest zak?adem aktywno?ci zawodowej.

Andrzej J.S - 2011-06-22, 15:03

andrzej4 napisał/a:
Co teraz pracodawca powinien zrobic w tej sytuacji?

Natychmiast zwolni? pracownika.
Pracodawca nie ma obowi?zku dostosowywania stanowiska pracy dla osoby niepe?nosprawnej.

andrzej4 - 2011-06-22, 15:14

a jak pracownik zacznie pisac do PIP czy do innych instytucji? To zaraz zwali sie kontrola prawda?
beata8203 - 2011-06-22, 15:27

to i ja si? przy??cze do tematu. mamy pracownic? która posiada orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci ( st. umiarkowany). Z orzeczenia wynika ?e ma wad? wzroku. Na orzeczeniu widnieje symbol przyczyny niepe?nosprawno?ci: 11-l 04-O. W
Wskazania w tej decyzji s? nast?puj?ce:

1)odpowiedniego zatrudnienia - praca na stanowisku przystosowanym.
3)konieczno?ci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, ?rodki pomocnicze oraz pomoce techniczne, u?atwiaj?ce funkcjonowanie tej osoby: - wymaga wg. wskaza? lekarskich

i teraz problem.... :( poniewa? w naszej firmie nie ma osoby odpowiedzialnej za BHP to nawet nie wiem czy ta pracownica mo?e pracowa? na tym stanowisku? ( badania lekarskie ma wa?ne)

ewania - 2011-06-22, 16:47

Andrzej J.S napisał/a:
Natychmiast zwolni? pracownika.
Pracodawca nie ma obowi?zku dostosowywania stanowiska pracy dla osoby niepe?nosprawnej.


:shock:

Andrzej J.S - 2011-06-22, 16:53

beata8203 napisał/a:
badania lekarskie ma wa?ne

Badania przeprowadzone przed czy po orzeczeniu niepe?nosprawno?ci :?:
Je?li przed, to wys?a? na okresowe badania lekarskie do LMP z podaniem przyczyny - orzeczenie (KIZ) o niepe?nosprawno?ci.
beata8203 napisał/a:
Z orzeczenia wynika ?e ma wad? wzroku.

Czy ta wada wzroku przeszkadza jej w pracy :?:
- je?li tak, to zwolnic.
- je?li nie, bo stosuje zalecane przez LMP specjalne okulary, które sama sobie kupuje - to nie zwalnia?.
Pracodawca mo?e ale nie musi przystosowywa? stanowisko pracy dla osoby niepe?nosprawnej. Jednak je?li postanowi tak? osob? dalej zatrudnia? , to musi stanowisko pracy odpowiednio przystosowa? i zg?osi? do PIP.
Nale?y przy tym pami?ta?, ?e osobie niepe?nosprawnej w zale?no?ci od "grupy" przys?uguj? dodatkowe uprawnienia, np do: urlopu, dodatkowej przerwy w pracy, skróconego czasu pracy ......... .
http://www.ipon.pl/prawo/prawo_art.php?id=50

Andrzej J.S - 2011-06-22, 16:54

andrzej4 napisał/a:
a jak pracownik zacznie pisac do PIP czy do innych instytucji? To zaraz zwali sie kontrola prawda?

Pisa? mo?e, co nie znaczy, ?e wygra.

Andrzej J.S - 2011-06-22, 16:55

ewania napisał/a:
Andrzej J.S napisał/a:
Natychmiast zwolni? pracownika.
Pracodawca nie ma obowi?zku dostosowywania stanowiska pracy dla osoby niepe?nosprawnej.

:shock:

Mo?esz ja?niej :?:

ewania - 2011-06-22, 17:54

Andrzej J.S napisał/a:

Mo?esz ja?niej :?:

No, mooooog?.... :-P
Tak brutalnie to napisa?e?:
Andrzej J.S napisał/a:
Natychmiast zwolni? pracownika.

?e mi to nijak do Ciebie nie pasuje przecie? :evil:
:-P

Andrzej J.S - 2011-06-22, 18:08

ewania napisał/a:
Andrzej J.S napisał/a:

Mo?esz ja?niej :?:

No, mooooog?.... :-P
Tak brutalnie to napisa?e?:
Andrzej J.S napisał/a:
Natychmiast zwolni? pracownika.

?e mi to nijak do Ciebie nie pasuje przecie? :evil:
:-P

"ewania", nie dziw si?, ale mia?em z tym do czynienia.
Pracownik zacz?? kombinowa? bo nie chcia?o mu si? doje?d?a? poci?giem do pracy oko?o 30 km. Wcze?niej doje?d?a? ponad 40 km, ale wola? je?dzi? dalej.
S?k w tym, ?e dalej nie by?o dla niego odpowiedniego stanowiska pracy (zosta?o zlikwidowane).
Zacz?? wi?c nasy?a? PIP i dopiero wówczas okaza?o si?, ?e posiada orzeczenie o niepe?nosprawno?ci, którego zak?adowi nie dostarczy?.
Zak?ad dostosowa? mu stanowisko pracy i zg?osi? do PIP ale w dalszym ci?gu odmawia? dojazdu do pracy. W zwi?zku z tym innego wyj?cia nie by?o - zosta? zwolniony.
Teraz jestem na tego typu przypadki uczulony i doradzam rozwi?zanie umowy o prac? - nikt cwaniakowa? wówczas nie b?dzie bo jest to zgodne z prawem.

ewania - 2011-06-22, 19:31

Andrzej J.S napisał/a:
nikt cwaniakowa? wówczas nie b?dzie

Hmm... Ale nie mo?na, Andrzejku, mierzyc wszystkich jedn? miark?. Bo jednak zdecydowana wi?kszosc niepe?nosprawnych chce pracowa?. I dlatego ukrywaj? swoje orzeczenia. WLasnie dlatego, zeby nie bylo od razu zdecydowanego: "natychmiast zwolni?" :evil:
Przeciez niepe?nosprawno?? nie jest równa rencie i jak si? cz?owieka zwolni to moze nie miec srodkow do zycia.... A jesli nawet dostanie rent?, to czasem trudno z niej wy?yc.
Oczywiscie - masz racj? absolutn? w przypadku takich cwaniaczków. Tu pe?na moja zgoda. Te? ich nie lubi? i nie lubie kombinatorów.
Jednak wi?kszosc niepe?nosprawnych nie kombinuje.... Nie zwalniajmy ich wi?c, a dostosowujmy stanowiska tam gdzie to tylko mozlwie. :-D
Z tym, ze akurat w tym przypadku, o ktorym tu autor napisal - faktycznie nie bardzo mozna chyba te wymagania spelnic.... :-?

Andrzej J.S - 2011-06-22, 21:34

ewania napisał/a:
wi?kszosc niepe?nosprawnych nie kombinuje.... Nie zwalniajmy ich wi?c, a dostosowujmy stanowiska tam gdzie to tylko mozlwie. :-D

Jestem za.
Ale zawsze przeciw cwaniakom.

xbeatax - 2011-06-22, 22:19

Cytat:
Co teraz pracodawca powinien zrobic w tej sytuacji?Dodam ze pracownik ta decyzje otrzymal kilka miesi?cy temu a teraz dopiero ja dostarczyl,dziwne? Nasza firma nie jest zak?adem aktywno?ci zawodowej.
- je?eli zak?ad pracy nie jest zak?adem pracy chronionej, aktywno?ci zawodowej, a z orzeczenia do celów nierentowych wynika, ?e pracownik mo?e wykonywa? tylko prac? w warunkach pracy chronionej, to pracodawca dla takiego pracownika, je?eli nadal b?dzie go zatrudnia? ma przystosowa? stanowisko pracy stosownie do jego niepe?nosprawno?ci lub zatrudni? go w formie telepracy. Od marca 2010r. nie ma obowi?zku zg?aszania tego stanowiska do PIP, ale PIP ma prawo w ramach kontroli skontrolowa? czy stanowisko zosta?o prawid?owo przystosowane.
Osob? niepe?nosprawn? wlicza si? do stanu zatrudnienia osób niepe?nosprawnych pocz?wszy od dnia przedstawienia pracodawcy orzeczenia potwierdzaj?cego niepe?nosprawno??, zatem od tego dnia wynika obowi?zek przystosowania stanowiska pracy.

Cytat:
Je?li przed, to wys?a? na okresowe badania lekarskie do LMP z podaniem przyczyny - orzeczenie (KIZ) o niepe?nosprawno?ci.
- a jaka b?dzie podstawa prawna wys?ania pracownika na badanie okresowe w trakcie wa?no?ci badania okresowego? Pracownik mo?e poprosi? o wys?anie go na badania w zwi?zku z pogorszeniem stanu zdrowia i brakiem mo?liwo?ci wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, a pracodawca musi wówczas wystawi? skierowanie na badania, ale jaka jest podstawa prawna, ?e to pracodawca w zw. z pogorszeniem stanu zdrowia mo?e wys?a? sam z siebie pracownika na badanie okresowe w trakcie wa?no?ci innego badania okresowego?
Cz?stotliwo?? badania okresowego wynika z za?. do rozp. w spr. bada? lek.....

ewania - 2011-06-22, 22:36

xbeatax napisał/a:
- a jaka b?dzie podstawa prawna wys?ania pracownika na badanie okresowe w trakcie wa?no?ci badania okresowego? Pracownik mo?e poprosi? o wys?anie go na badania w zwi?zku z pogorszeniem stanu zdrowia i brakiem mo?liwo?ci wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, a pracodawca musi wówczas wystawi? skierowanie na badania, ale jaka jest podstawa prawna, ?e to pracodawca w zw. z pogorszeniem stanu zdrowia mo?e wys?a? sam z siebie pracownika na badanie okresowe w trakcie wa?no?ci innego badania okresowego?
Cz?stotliwo?? badania okresowego wynika z za?. do rozp. w spr. bada? lek.....

Mia?am dlugo takie samo zdanie.
Jednak - jest podstawa. Choc - co prawda, wynika ona z przepisów "nie wprost".
Czyta?am ciekawy komentarz prawny, gdzie? go pewnie zapisa?am, mo?e znajd? to skopiuj?, ?e - w momencie powzi?cia przez pracodawc? informacji o zmianach w stanie zdrowia pracownika, które - byc mo?e - mog? miec wp?yw na zdolnosc pracownika do pracy - ma prawo (a nawet obowi?zek) skierowac go na badania poza terminem badan okresowych.
Nie znaj?c wymagan lekarskich odnosnie przyczyny niepe?nosprawnosci (symbole s? ogólne), a pracownik nie musi nam powiedziec (a lekarzowi juz powinien) - pracodawca nie móg?by wywi?zac sie ze swojego obowi?zku niedopuszczenia pracownika do pracy, do ktorej nie posiada on odpowiedniego stanu zdrowia.
I tym ?ancuszkiem doszlismy do kierowania pracownikow na badania. U mnie tak? zasad? wprowadzilismy.
Ze - jesli pracownik dostarczy orzeczenie, to - z uwagi na powzi?cie informacji o zmianach w stanie zdrowia w okresie pomi?dzy badaniami okresowymi (jest taki zapis chyba nawet gdzies, ze wtedy mozna, bo dotychczasowe zaswiadczenie traci wowczas swoj? waznosc) - kierujemy pracownika na badanie pozaterminowe.

xbeatax - 2011-06-22, 22:46

Ch?tnie poznam ten przepis. Zdolno?? tego konkretnego pracownika, któremu na orzeczeniu wpisano znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci na pewno uleg?a zmianie. Taki pracownik w orzeczeniu ma napisane w jakich warunkach wolno mu pracowa?, a pracodawca je?eli go nadal b?dzie zatrudnia? ma obowi?zek dostosowa? te warunki, ale nie wiem z czego wynika, ?e ma przed dostosowaniem wys?a? go na badania okresowe poza terminem?
Mo?na by rozwa?y? te? kwesti? jak ma dostosowa? skoro na orzeczeniu nie jest wyra?nie napisane o jakie ?rodki, pomoce techniczne itd. chodzi. Innym problemem dla pracodawcy b?dzie zapewnienie temu pracownikowi sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi?zku ze znacznie ograniczona mo?liwo?ci? samodzielnej egzystencji. W przypadku umiarkowanego st. niepe?nosprawno?ci wystarczy zapewni? pomoc, a tu jeszcze opiek?.

Andrzej J.S - 2011-06-23, 09:43

xbeatax napisał/a:
Zdolno?? tego konkretnego pracownika, któremu na orzeczeniu wpisano znaczny stopie? niepe?nosprawno?ci na pewno uleg?a zmianie. .......................... nie wiem z czego wynika, ?e ma przed dostosowaniem wys?a? go na badania okresowe poza terminem?

Pracodawca nie mo?e dopu?ci? pracownika do pracy bez orzeczenia lekarskiego stwierdzaj?cego brak przeciwwskaza?. Tym czasem orzeczenie o niepe?nosprawno?ci jest ?wiadectwem niezdolno?ci tego pracownika do wykonywania dotychczasowych czynno?ci.
W zwi?zku z tym je?li chcemy tego pracownika dalej zatrudnia?, to musimy zmieni? (przystosowa?) mu warunki pracy stosownie do jego niepe?nosprawno?ci. A wi?c dokonujemy zmian? stanowiska pracy.
W zwi?zku z tym zgodnie z Kp. musimy wys?a? tego pracownika na badania do LMP w celu uzyskania wymaganego Kp. orzeczenia o braku przeciwwskaza? odno?nie wykonywania pracy na tym nowym stanowisku pracy.
Mo?na tylko zada? pytanie, na jakie badania musimy tego pracownika wys?a? :?:
Zgodnie z Kp. przy zmianie stanowiska pracy wysy?amy pracownika na badania wst?pne. Ale je?li pracownik pozostaje na dotychczasowym stanowisku pracy, które zosta?o mu dopasowane do jego niepe?nosprawno?ci, to nie ma potrzeby kierowania tego pracownika na badania wst?pne - co nie znaczy, ?e pracodawca zostaje zwolniony z posiadania orzeczenia LMP o braku przeciwwskaza? na tym dostosowanym stanowisku pracy. W takiej sytuacji pracodawca wype?niaj?c obowi?zek na?o?ony na niego przez postanowienia Kp. powinien pracownika wys?a? na wcze?niejsze badania okresowe - oczywi?cie z uzasadnieniem przyczyny wcze?niejszego skierowania.
Nadmieniam, ?e tak jak ju? wcze?niej, w temacie profilaktycznych bada? lekarskich wypowiada?em si? na którym? z forum bhp s? przedsi?biorstwa, które w swoich strukturach maj? w?asne o?rodki Medycyny Pracy i posiadaj? odpowiednie uregulowania prawne w tym zakresie (np. PKP). W przepisach tych s? podane przypadki kiedy pracownika mo?emy wys?a? na badania wst?pne, okresowe i kontrolne (nie tylko po 30 dniach choroby).
Z przepisów i instrukcji tych wynika, ?e pracodawca ma zawsze prawo skierowa? pracownika na badania kontrolne o ile zachodzi taka konieczno??. Przy czym poza ponad 30 dniami choroby musi to uzasadni?.

Andrzej J.S - 2011-06-23, 09:50

Ps.
Temat ten przerabia?em w pracy w 2006r i wówczas doszed?em do wniosku, ?e najlepszym sposobem pozbycia si? k?opotu z tak? osob? jest rozwi?zanie stosunku pracy - oczywi?cie je?li zak?ad nie jest zak?adem pracy chronionej lub aktywno?ci zawodowej.

Prosz? powy?szego nie stosowa? do ka?dego przypadku - przypadek przypadkowi nie jest równy - wyj?tki bywaj?.

xbeatax - 2011-06-23, 15:00

Andrzej J.S napisał/a:
W zwi?zku z tym je?li chcemy tego pracownika dalej zatrudnia?, to musimy zmieni? (przystosowa?) mu warunki pracy stosownie do jego niepe?nosprawno?ci. A wi?c dokonujemy zmian? stanowiska pracy.
- owszem. Ale wys?anie pracownika na badania wst?pne, a nie okresowe nast?puje po zmianie stanowiska pracy na stanowisko na którym wyst?puj? czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe. W tym przypadku natomiast osoba ma znaczn? niepe?nosprawno??, zatem nie ma mowy o przeniesieniu jej na stanowisko, na którym wyst?puj? czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci??liwe. Nadal nie widz? podstawy prawnej do skierowania takiej osoby na badanie okresowe w trakcie wa?no?ci innego badania okresowego. Ci?gle te? brak mi podstawy prawnej do sprecyzowania w jaki sposób pracodawca ma takiemu pracownikowi przystosowa? stanowisko pracy skoro orzeczenie lekarskie do celów poza rentowych jest ogólnikowe.
ewania - 2011-06-23, 19:31

xbeatax napisał/a:
Ci?gle te? brak mi podstawy prawnej

Pisa?am przeciez, ?e jej nie ma. Takiej "wprost".
Mozna taki obowi?zek pracodawcy wysnu? cho?by z orzecznictwa s?dowego, w którym mówi si?, ze za?wiadczenie lekarskie mo?e zawiera? orzeczenie obiektywnie b??dne w danym czasie.
Moim zdaniem - tak w?asnie jest w momencie, w ktorym pracownik okazuje pracodawcy orzeczenie o niepelnosprawnosci, a wiec - dla pracodawcy dotychczasowe orzeczenie zawiera stwierdzenie obiektywnie b??dne.
Czyli: Dotychczasowe zaswiadczenie z badan profilaktycznych traci wa?no?? w zwi?zku ze zmian? w stanie zdrowia (prawdopodobn? wielce).
W zwi?zku z czym, w oparciu o przepis kodeksu pracy, zakazuj?cy dopuszczenia pracownika do pracy, do ktorej nie ma on odpowiedniego stanu zdrowia potwierdzonego zaswiadczeniem lekarskim - trzeba pracownika zbadac ponownie i wyslac na badanie okresowe przed terminem wskazanym na owym, niewaznym juz, moim zdaniem, zaswiadczeniu.

Andrzej J.S - 2011-06-24, 09:48

xbeatax napisał/a:
Nadal nie widz? podstawy prawnej do skierowania takiej osoby na badanie okresowe w trakcie wa?no?ci innego badania okresowego.

Podstawa prawna:
Kp. Art. 229 § 4. ” Pracodawca nie mo?e dopu?ci? do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzaj?cego brak przeciwwskaza? do pracy na okre?lonym stanowisku.

Poniewa? orzeczenie o niepe?nosprawno?ci jest ?wiadectwem (dowodem) niezdolno?ci tego pracownika do wykonywania dotychczasowych czynno?ci na dotychczasowym stanowisku pracy, to wcze?niejsze wydane orzeczenie LMP o braku przeciwwskaza? utraci?o swoj? wa?no??.

W zwi?zku z tym, moim zdaniem, b??dem jest Twoje twierdzenie:
xbeatax napisał/a:
w trakcie wa?no?ci innego badania okresowego.

bo wa?no?? tego badania sko?czy?a si? z chwil? dor?czenia pracodawcy orzeczenia o niepe?nosprawno?ci.

xbeatax - 2011-06-25, 19:37

Cytat:
Mozna taki obowi?zek pracodawcy wysnu? cho?by z orzecznictwa s?dowego, w którym mówi si?, ze za?wiadczenie lekarskie mo?e zawiera? orzeczenie obiektywnie b??dne w danym czasie.
- na podstawie orzecznictwa i przyj?tej doktryny mo?na uzasadnia? niektóre dzia?ania lub ich zaniechanie, jednak tylko wtedy kiedy przepisy prawa wprost nie reguluj? zagadnienia i stany faktyczne s? zbie?ne. W tym przypadku kodeks pracy jak i rozporz?dzenia do niego podaj? definicj? bada? profilaktycznych oraz wskazuj? kiedy jakie badanie nale?y wykona? i dopilnowanie skierowania na takie badanie jest obowi?zkiem pracodawcy, a obowi?zkiem pracownika jest podda? si? tym badaniom.
W jednym z rozp. tre?? jednego z przepisów stanowi, ?e pracownik mo?e zwróci? si? do pracodawcy o skierowanie na badanie poza terminami, je?eli uwa?a, ?e nie mo?e pracowa? na dotychczasowym stanowisku ze wzgl?du na stan zdrowia, a pracodawca ma obowi?zek skierowa? go na takie badanie. Ale jak wynika to z przepisu inicjatywa jest po stronie pracownika, a nie pracodawcy.
Orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci obliguje tylko pracodawc? do przystosowania stanowiska pracy dla niepe?nosprawnego pracownika, je?eli chce go dalej zatrudnia?, ale nie jest podstaw? prawn? do skierowania na badanie profilaktyczne poza terminami (i o ile nie dotyczy to badania kontrolnego po 30 dniach choroby), je?eli nie wyst?pi o nie pracownik.

Cytat:
za?wiadczenie lekarskie mo?e zawiera? orzeczenie obiektywnie b??dne w danym czasie
- jeste? pewna, ?e chodzi tu o jakikolwiek czas, czy te? jedynie ist ono b??dne w czasie badania?
ewania - 2011-06-25, 19:59

Ono po prostu traci wa?no??. Bo zmieni? si? stan zdrowia pracownika.
Zreszt? - mniejsza o to. Niech ka?dy robi jak mu jego interpretacja przepisów dyktuje.
Moja mówi, ?e trzeba robi? tak, jak zalecam robi? w "mojej" firmie. Bo uwazam to za s?uszne.

andrzej4 - 2011-06-25, 22:30

Witam wszystkich troche przespalem swoj temat o ktory prosilem komentarz.

Sluchajcie ten pracownik u mnie to kombinator w marcu przyszedl po chorobowym i zaraz dostal orzeczenie o niepelnosprawnosci w stopniu znacznym, fakt ten ujawnil dopiero teraz a w maju byl na badaniach okresowych i siedzial cicho. Co teraz zrobic? Zadnym zakladem pracy chronionej czy zakladem aktywnosci zawodowej nie jestesmy?

ewania - 2011-06-25, 23:32

andrzej4 napisał/a:
fakt ten ujawnil dopiero teraz a w maju byl na badaniach okresowych i siedzial cicho.

Wys?a? ponownie

Andrzej J.S - 2011-06-26, 09:39

andrzej4 napisał/a:
ten pracownik u mnie to kombinator w marcu przyszedl po chorobowym i zaraz dostal orzeczenie o niepelnosprawnosci w stopniu znacznym, fakt ten ujawnil dopiero teraz

A nie mówi?em :-/ - zwolni?

ewania - 2011-06-26, 09:52

Ale on wcale nie musial ujawniac. Nie rozumiem wiec, jakie to ma znaczenie, ze ujawnil dopiero teraz. Ujawnil wtedy kiedy mu pasowalo :-P
Andrzej J.S - 2011-06-26, 10:59

ewania napisał/a:
Ujawnil wtedy kiedy mu pasowalo :-P

A?eby szefowi pokaza? co potrafi ;-)

andrzej4 - 2011-06-26, 12:41

To co radzicie zrobic w takiej sytuacji? Moze ze wzgledu na te nowe okolicznosci pracownika skierowac na ponowne badanie okresowe i niech lekarz zdecyduje czy moze on pracowac na tym swoim starym stanowisku, ale ze wzgledu na ta swoja niepelnosprawnosc na pewno nie bedzie mogl
ewania - 2011-06-26, 12:46

andrzej4 napisał/a:
ze wzgledu na ta swoja niepelnosprawnosc na pewno nie bedzie mogl

i wtedy z czystym sumieniem b?dzie mo?na rozwi?za? umow?

andrzej4 - 2011-06-26, 13:27

a jak sie PIP do tego odniesie?
ewania - 2011-06-26, 14:02

Nijak. Pracodawca nie ma obowi?zku zatrudniac niepe?nosprawnego jesli ten nie jest zdolny do wykonywania praqcy dotychczasowej a pracodawca nie ma dla niego odpowiedniej pracy, albo nie stac go na dostosowanie do jego potrzeb stanowiska pracy.
To wynika z calej powyzszej dyskusji (ktor? móg?by? poczyta? powoli, dok?adnie i ze zrozumieniem a nie pyta? wko?o Macieju o to samo :-P )

andrzej4 - 2011-06-26, 20:39

Dziekuje za wyczerpujaca pomoc. Mam pytanie a co w przypadku gdy pracownik ma ten trzeci najnizszy stopien ,,lekki" to tez pracodawca musi dostosowac stanowisko pracy, urlopy itp do pracownika?
ewania - 2011-06-26, 20:47

To masz w ustawie.
Prawa do dodatkowego urlopu przy "lekkim" nie ma, na 100%.
Dostosowywania stanowiska chyba tez nie ma potrzeby, ale nie mam pewnosci, musialabym zajrzec do ustawy. A to mo?esz zrobi? sam ;-)

andrzej4 - 2011-06-26, 22:28

Jeszcze jedno ten pracownik ze ,,znacznym" orzeczeniem o niepelnosprawnosci jest zrzeszony w zakladowym zwiazku. No i teraz jak z tym wypowiedzeniem, zwiazek bedzie nastawiony na ,,nie'' i co w takiej sytuacji?
Andrzej J.S - 2011-06-27, 09:02

andrzej4 napisał/a:
ten pracownik ze ,,znacznym" orzeczeniem o niepelnosprawnosci jest zrzeszony w zakladowym zwiazku.

Pracownik utraci? zdolno?? do wykonywania czynno?ci s?u?bowych - posiada przeciwwskazania lekarskie (orzeczenie o niepe?nosprawno?ci) do wykonywania dotychczasowej pracy. A z przeciwwskazaniami pracownika do pracy dopu?ci? nie wolno.
W tym przypadku ZZ nie ma nic do gadania - zdrowie pracownika nie pozwala na jego dalsze zatrudnienie.
Pracodawca jak ma mo?liwo?ci i ?rodki finansowe, to mo?e ale nie musi przystosowywa? dla tego pracownika stanowisko pracy, jak równie? dalej zatrudnia? tego pracownika.

beatabhp - 2011-06-27, 09:37

pracuj? w zak?adzie chronionym, i jest kilka osób z 1 grup? ( stopie? znaczny):

Do znacznego stopnia niepe?nosprawno?ci zalicza si? osob? z naruszon? sprawno?ci? organizmu, niezdoln? do pracy albo zdoln? do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj?c?, w celu pe?nienia ról spo?ecznych, sta?ej lub d?ugotrwa?ej opieki i pomocy innych osób w zwi?zku z niezdolno?ci? do samodzielnej egzystencji.
(Art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.)

co do osoby z 3 grup? (stopie? lekki) nie nale?y sie dodatkowy urlop (10dni), tylko 1 i 2 grupa i trzeba mie? rok przepracowany w zak?adzie.
Co do wyposa?enia stanowiska pracy wszystko zale?y od schorzenia i na jakim stanowisku pracuje dana osoba niepe?nosprawna.
pozdrawiam

andrzej4 - 2011-06-27, 10:25

Z zapisow tej ustawy wynika ze dla takiego pracownika ze ,,znacznym" stopniem niepelnosprawnosci oprocz dostosowania stanowiska pracy to trzeba rowniez odpowiednio dostosowac pomieszczenia sanitarne itp i te koszty moga siegac nawet kilkadziesiat tys zl poza tym pracodawca musi zapewnic rehabilitacje poza godzinami pracy to znowu mase pieniedzy jest wydane prawda?
beatabhp - 2011-06-27, 11:22

Tak jak pisa?am, wszystko w zale?no?ci od schorzenia np:
pracownik z kodem P, E, który posiada znaczny stopie?, pracuje na stanowisku pakowacza bynajmniej w mojej firmie dostosowali?my ubikacje w urz?dzenia alarmuj?ce na wypadek ataku, finansujemy turnusy rehabilitacyjne o ile taki pracownik chce w nich uczestniczy?, napewno nie mo?e pracowac na nocnej zmianie, na ta?mie. U nas poprostu siedzi sobie i pakuje, niema samodzielnego stanowiska.

xbeatax - 2011-06-29, 20:18

Znalaz?am w ko?cu orzeczenie SN, które co prawda nie jest podstaw? prawn? wynikaj?c? z konkretnego przepisu, ale s?dz?, ?e mo?na si? nim posi?kowa? przy kierowaniu na badanie okresowe pomimo, ?e nie nadszed? wyznaczony termin kolejnego badania - wyrok SN z dnia 18.12.2002 I PK 44/02 - je?eli wyst?pi? zdarzenia, które mog? wskazywa? na zmian? stanu zdrowia pracownika wówczas dotychczasowe badanie profilaktyczne traci wa?no?? i nale?y pracownika skierowa? na badanie okresowe. Bior?c pod uwag?, i? mowa by?a o dor?czeniu przez pracownika orzeczenia o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci, tzn., ?e zasz?o zdarzenie poddaj?ce w w?tpliwo?? jego stan zdrowia i dotychczasowe badanie okresowe stanie si? nieaktualne, zatem w dniu dor?czenia pracodawcy orzeczenia o znacznym st. niepe?n. pracownik powinien przed dopuszczeniem go do pracy zosta? skierowany na nowe badanie okresowe. Je?eli pracownik odmówi pój?cia na takie badanie mo?na go zwolni?, bo to jego obowi?zek i nie wolno dopu?ci? go do pracy bez wa?nego badania.
Posiadane orzeczenie o stopniu niepe?nosprawno?ci b?dzie dla lekarza med. pracy podstaw? do wskazania w jaki sposób przystosowa? stanowisko pracy dla danego pracownika. Bior?c pod uwag?, ?e pracodawca mo?e nie by? w stanie tak przystosowa? stanowiska i zapewni? pracownikowi opieki i pomocy osoby drugiej, mo?na b?dzie takiego pracownika zwolni? pomimo wykonania badania.

ewania - 2011-06-29, 22:20

Dzi?ki, xbeatax, chyba dok?adnie w?a?nie to kiedy? czyta?am i od tego czasu zarz?dzi?am kierowanie pracowników na te badania :-)
A mo?esz wrzuci? tutaj to orzeczenie? Mo?e si? przyda? ;-)

andrzej4 - 2011-06-30, 09:33

sluchajcie to jak ten pracownik jest na urlopie i jak wroci zaraz w pierwszy dzien do pracy to odrazu skierowac go na ponowne badanie okresowe
xbeatax - 2011-06-30, 18:22

Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2002 r. I PK 44/02

Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 k.p. jest orzeczenie stwierdzaj?ce stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma by? dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualno?? w okresie w nim wymienionym, jednak staje si? nieaktualne w przypadku wyst?pienia w tym okresie zdarze?, które mog? wskazywa? na zmian? stanu zdrowia pracownika.
Przewodnicz?cy SSN Barbara Wagner, S?dziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Herbert Szurgacz.
S?d Najwy?szy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2002 r. sprawy z powództwa Heleny Marii G. przeciwko Mi?dzywojewódzkiej Handlowej
Spó?dzielni Inwalidów w K. o przywrócenie do pracy i inne roszczenia, na skutek kasacji
strony pozwanej od wyroku S?du Okr?gowego-S?du Pracy i Ubezpiecze?
Spo?ecznych w Krakowie z dnia 23 pa?dziernika 2001 r. [...]
1. o d d a l i ? kasacj?
2. zas?dzi? od pozwanej na rzecz powódki 1000 z? (jeden tysi?c) tytu?em
zwrotu kosztów zast?pstwa procesowego w post?powaniu kasacyjnym.

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 22 stycznia 2001 r. [...] S?d Rejonowy dla Krakowa-Nowej
Huty w Krakowie-S?d Pracy oddali? powództwo Haliny Marii G. przeciwko Mi?dzywojewódzkiej Handlowej Spó?dzielni Inwalidów w K. o przywrócenie dotychczasowych warunków pracy i p?acy, zap?at? wynagrodzenia, ustalenie okresu urlopu wypoczynkowego, zap?at? ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i przywrócenie do pracy.
S?d ustali?, ?e powódka b?d?ca cz?onkiem spó?dzielni pracowa?a u pozwanej od
1974 r., przy czym od grudnia 1994 r. zajmowa?a stanowisko cz?onka zarz?du i zast?pcy
kierownika ogólnego Spó?dzielni. W okresie od 24 wrze?nia 1998 r. do 17 listopada
1998 r. korzysta?a ze zwolnienia lekarskiego w zwi?zku z wypadkiem w drodze z pracy. W dniu 28 grudnia 1998 r. lekarz zak?adowy wyda? orzeczenie o zdolno?ci do pracy na zajmowanym stanowisku z ograniczeniem pracy do ½ etatu i „bez stresów”. Od tego orzeczenia powódka z?o?y?a odwo?anie do Wojewódzkiego O?rodka Medycyny Pracy w K., który poinformowa? j?, ?e sprawa ograniczenia czasu pracy jest spraw? mi?dzy pracownikiem a pracodawc?. Od 28 grudnia 1998 r. powódka ponownie korzysta?a ze zwolnienia lekarskiego przez 177 dni. W dniu 24 czerwca 1999 r. otrzyma?a orzeczenie lekarskie z poradni medycyny pracy stwierdzaj?ce, ?e jest zdolna do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku ekonomistki, które to orzeczenie przedstawi?a pozwanej. W dniu 25 czerwca 1999 r. rada nadzorcza pozwanej wypowiedzia?a powódce warunki pracy i p?acy w ten sposób, ?e powierzy?a jej obowi?zki zast?pcy kierownika ogólnego w wymiarze ½ etatu z wynagrodzeniem wynosz?cym po?ow? dotychczasowego wynagrodzenia. Jako podstaw? prawn? wypowiedzenia zmieniaj?cego wskazano art. 229 § 4 Kodeksu pracy oraz art. 184 § 1 pkt 2 Prawa spó?dzielczego i powo?ano si? na za?wiadczenie lekarskie z dnia 28 grudnia 1998 r. Od tego wypowiedzenia powódka z?o?y?a odwo?anie do S?du Pracy. Od 28 czerwca 1999 r. do 30 wrze?nia 1999 r. powódka korzysta?a z urlopu wypoczynkowego. Po zako?czeniu urlopu zg?osi?a si? do pracy, a w dniu 6 pa?dziernika 1999 r. otrzyma?a za?wiadczenie lekarskie o zdolno?ci do wykonywania pracy na stanowisku zast?pcy prezesa zarz?du na okres jednego roku. W dniu 27 pa?dziernika 1999 r. walne zgromadzenie pozwanej podj??o uchwa?? o zmianie statutu spó?dzielni wprowadzaj?c? jednoosobowy zarz?d z wymogiem wy?szego wykszta?cenia cz?onka zarz?du. W zwi?zku z t? zmian? rada nadzorcza uchwa?? z dnia 16
grudnia 1999 r. zmieni?a struktur? organizacyjn? zarz?du przez likwidacj? stanowiska
zast?pcy prezesa i zast?pcy kierownika ogólnego spó?dzielni. W dniu 30 grudnia
1999 r. pozwana wypowiedzia?a powódce spó?dzielcz? umow? o prac? powo?uj?c si?
na przyczyny statutowe, ekonomiczne i organizacyjne. Zdaniem S?du orzeczenie lekarskie
z dnia 28 grudnia 1998 r. stwierdzaj?ce przeciwwskazania do pracy w pe?nym
wymiarze czasu pracy uzasadnia?o zmian? warunków pracy i p?acy. Kolejne za?wiadczenie
lekarskie z dnia 25 czerwca 1999 r. zawiera?o niepe?ne informacje co do
stanowiska zajmowanego przez powódk?. Likwidacja stanowiska pracy dokonana w
wyniku zmiany statutu uzasadnia?a definitywne wypowiedzenie spó?dzielczej umowy
o prac?. Roszczenie o wyp?at? ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy okaza?o si? nieuzasadnione, gdy? urlop zosta? powódce udzielony w naturze.
Po rozpoznaniu apelacji powódki od tego wyroku S?d Okr?gowy-S?d Pracy i
Ubezpiecze? Spo?ecznych w Krakowie wyrokiem z dnia 21 pa?dziernika 2001 r. [...]
zmieni? zaskar?ony wyrok w ten sposób, ?e przywróci? powódk? do pracy u pozwanej
i zas?dzi? od pozwanej na jej rzecz kwot? 11.061,90 z? tytu?em wynagrodzenia za
okres pozostawania bez pracy, kwot? 5.529 z? z ustawowymi odsetkami od dnia 1
lutego 2000 r. oraz kwot? 2.250 z? tytu?em kosztów post?powania, a w pozosta?ym
zakresie oddali? apelacj?. S?d Okr?gowy uzna? , ?e orzeczenie uznaj?ce za zgodne z
prawem wypowiedzenie warunków pracy i p?acy zapad?o z naruszeniem art. 184
ustawy z dnia 16 wrze?nia 1982 r. Prawo spó?dzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210 ze
zm.). Przepis ten przewiduj?cy szczególn? ochron? trwa?o?ci spó?dzielczego stosunku
pracy pozwala na wypowiedzenie cz?onkowi spó?dzielni warunków pracy i p?acy w
razie utraty przez cz?onka zdolno?ci do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzonej
orzeczeniem lekarskim. Uznaj?c, ?e orzeczenie lekarskie z dnia 28 grudnia
1998 r. upowa?nia?o do zmiany warunków pracy i p?acy, S?d pierwszej instancji pomin??
okoliczno??, ?e w dacie wypowiedzenia zmieniaj?cego orzeczenie to by?o nieaktualne,
a powódka przedstawi?a w dniu 25 czerwca 1999 r. orzeczenie lekarskie
stwierdzaj?ce zdolno?? do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W
dacie dokonania wypowiedzenia warunków pracy i p?acy nie istnia?y przyczyny uzasadniaj?ce to wypowiedzenie. Nieprawid?owe by?o równie? uznanie za uzasadnione i
zgodne z prawem wypowiedzenia spó?dzielczej umowy o prac?. Zgodnie z art. 187
Prawa spó?dzielczego spó?dzielnia mo?e rozwi?za? spó?dzielcz? umow? o prac? w
czasie trwania cz?onkostwa w razie zmniejszenia na podstawie uchwa?y rady spó?dzielni
zatrudnienia podyktowanego gospodarcz? konieczno?ci? oraz przyznania
cz?onkowi prawa do emerytury. Warunki takie nie zaistnia?y w pozwanej Spó?dzielni,
gdy? rada nadzorcza nie podejmowa?a uchwa?y o zmniejszeniu zatrudnienia podyktowanym
gospodarcz? konieczno?ci?. Z protoko?u posiedzenia rady nadzorczej wynika,
?e w dniu 16 grudnia 1999 r. podj?ta zosta?a uchwa?a dotycz?ca zmiany schematu
organizacyjnego Spó?dzielni poprzez wprowadzenie zarz?du jednoosobowego,
skutkiem czego by?a likwidacja stanowiska pracy powódki. Sama likwidacja stanowiska
pracy nie przes?dza o zasadno?ci wypowiedzenia cz?onkowi spó?dzielni stosunku
pracy. W spó?dzielczym stosunku pracy istnieje zasada pierwsze?stwa zastosowania
wypowiedzenia warunków pracy i p?acy przed wypowiedzeniem definitywnym,
co wynika z art. 184 § 1 pkt 1 Prawa spó?dzielczego. Takie stanowisko zaj?? S?d
Najwy?szy w wyroku z dnia 12 kwietnia 1996 r., I PRN 35/96 (OSNAPiUS nr 21, poz.
4319), stwierdzaj?c, ?e w spó?dzielczym stosunku pracy w przypadku gospodarczej
konieczno?ci zmniejszenia zatrudnienia i zlikwidowania konkretnego stanowiska
pracy nale?y dokona? cz?onkowi spó?dzielni wypowiedzenia warunków pracy i p?acy.
Gdyby to by?o niemo?liwe lub spó?dzielca bezpodstawnie odmówi? przyj?cia odpowiednich
warunków pracy, mo?liwe jest dokonanie wypowiedzenia definitywnego. Z tych przyczyn nale?a?o na podstawie art. 188 § 1 Prawa spó?dzielczego przywróci? powódk? do pracy na warunkach obowi?zuj?cych przed dokonaniem wypowiedzenia zmieniaj?cego w dniu 25 czerwca 1999 r. i na podstawie art. 188 § 2 i 3 Prawa spó?dzielczego zas?dzi? wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy oraz wynagrodzenie z tytu?u skróconego okresu wypowiedzenia i skróconego wymiaru czasu pracy. W tym zakresie S?d Okr?gowy zmieni? zaskar?ony wyrok. Natomiast roszczenie o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i wyrównanie wynagrodzenia za urlop S?d uzna? za nieuzasadnione i w tej cz??ci oddali? apelacj? powódki. Wyrok ten w cz??ci uwzgl?dniaj?cej apelacj? powódki zaskar?y?a kasacj? pozwana i opieraj?c kasacj? na obu podstawach okre?lonych w art. 3931 k.p.c. wnios?a o uchylenie zaskar?onego wyroku i przekazanie sprawy S?dowi Okr?gowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania. Jako naruszenie prawa materialnego pozwana
wskaza?a b??dne zastosowanie art. 45 § 1 k.p. w zwi?zku z art. 188 § 1 Prawa Spó?dzielczego polegaj?ce na braku wymaganego orzeczenia co do warunków przywrócenia, a ponadto b??dn? wyk?adni? art. 229 § 4 k.p., wywodz?c?, ?e aktualne
orzeczenie lekarskie to orzeczenie oznaczone aktualn? dat?, pomimo ?e aktualno??
ta zawiera w swoim semantycznym i normatywnym brzmieniu równie? elementy formalnej
wa?no?ci przewidziane w § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia
bada? lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzecze? lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332). Jako drug? podstaw? kasacji pozwana
wskaza?a naruszenie art. 223 § 1 k.p.c. poprzez dowoln? ocen? materia?u dowodowego
w postaci ustalenia, ?e uchwa?a Rady Nadzorczej Spó?dzielni z dnia 16 grudnia
1999 r. nie zawiera?a elementów gospodarczej konieczno?ci, podczas gdy tre?? rzeczonej
uchwa?y jak wynika z zezna? by?ych cz?onków Rady Nadzorczej - implikuje
ocen?, ?e uchwa?a podj?ta zosta?a z gospodarczej konieczno?ci, a obraza tej normy
mia?a wp?yw na tre?? orzeczenia, albowiem sta?a si? ona podstaw? przywrócenia
pracownika do pracy.

S?d Najwy?szy zwa?y?, co nast?puje:
Przedmiotem wyrokowania przez S?d drugiej instancji w zakresie obj?tym kasacj?
by?y dwa niezale?ne od siebie roszczenia. Pierwsze dotyczy?o uznania za bezskuteczne
wypowiedzenia warunków pracy i p?acy, które po up?ywie okresu wypowiedzenia
przekszta?ci?o si? w roszczenie o przywrócenie dotychczasowych warunków
pracy i p?acy z wyrównaniem wynagrodzenia. Drugie roszczenie dotyczy?o
uznania za bezskuteczne wypowiedzenia spó?dzielczej umowy o prac? i po up?ywie
okresu wypowiedzenia zosta?o potraktowane jako ??danie przywrócenia do pracy i
zas?dzenia wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. S?d Okr?gowy
uwzgl?dni? oba roszczenia wydaj?c jedno orzeczenie przywracaj?ce powódk? do
pracy. Podstaw? prawn? orzeczenia przywracaj?cego do pracy jest przepis art. 188
§ 1 ustawy z dnia 16 wrze?nia 1982 r. Prawo spó?dzielcze (jednolity tekst: Dz.U. z
1995 r. Nr 54, poz. 288). Stanowi on, ?e w razie naruszenia przez spó?dzielni? przepisów
art. 184, art. 187 i art. 191 cz?onkowi spó?dzielni s?u?y roszczenie o orzeczenie
bezskuteczno?ci wypowiedzenia spó?dzielczej umowy o prac? lub jej warunków, a
je?eli spó?dzielcza umowa o prac? uleg?a ju? rozwi?zaniu - roszczenie o przywrócenie
do pracy na poprzednich warunkach. Z kolei przepis art. 45 § 1 Kodeksu pracy
stanowi, ?e s?d pracy orzeka o bezskuteczno?ci wypowiedzenia, a je?eli umowa uleg?a
ju? rozwi?zaniu - o przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach. Kategoryczne
brzmienie obu przepisów co do przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach
wyklucza mo?liwo?? orzeczenia przywrócenia do pracy na innych warunkach
ni? obowi?zuj?ce przed dokonaniem wypowiedzenia. Orzeczenie przywracaj?ce
do pracy z powodu sprzecznego z prawem wypowiedzenia warunków pracy i
p?acy oraz sprzecznego z prawem wypowiedzenia definitywnego oznacza z mocy
prawa przywrócenie do pracy na warunkach obowi?zuj?cych przed dokonaniem
pierwszego wypowiedzenia. Okre?lenie warunków, na jakich powódka zosta?a przywrócona
do pracy, powinno by? zamieszczone w sentencji wyroku, na co s?usznie
zwraca si? uwag? w kasacji. Jednak nie?cis?o?ci w tym zakresie mog?yby by? wyja?nione
w drodze wyk?adni wyroku, gdyby orzeczenie by?o dla stron niezrozumia?e. Z
tre?ci zarzutów kasacji wynika jednak, ?e jest dla pozwanej zrozumia?e, i? oba ??dania
w zakresie przywrócenia do pracy zosta?y przez S?d drugiej instancji uwzgl?dnione.
Oddalenie apelacji dotyczy tylko roszcze? pieni??nych z tytu?u ekwiwalentu za
urlop wypoczynkowy. Kwestionuj?c zasadno?? uwzgl?dnienia obu roszcze? powódki
pozwana powo?uje si? na naruszenie prawa materialnego w zakresie oceny prawid?owo?ci
wypowiedzenia zmieniaj?cego i naruszenie prawa procesowego w zakresie
ustale? co do braku przyczyn wypowiedzenia definitywnego.
W zakresie pierwszego roszczenia pozwana powo?uje si? na podstaw? wypowiedzenia
zmieniaj?cego okre?lon? w art. 184 § 1 pkt 2 Prawa spó?dzielczego. Przepis
ten stanowi, ?e wypowiedzenie cz?onkowi spó?dzielni warunków pracy i p?acy jest
dopuszczalne w razie utraty przez cz?onka zdolno?ci do wykonywania dotychczasowej
pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarskim. Zdaniem pozwanej utrata przez powódk?
zdolno?ci do dotychczasowej pracy zosta?a stwierdzona za?wiadczeniem lekarskim
z dnia 28 grudnia 1998 r., a S?d Okr?gowy z naruszeniem art. 229 § 4 k.p.
uzna? to za?wiadczenie za nieaktualne. Zarzut ten jest nieuzasadniony. Przepis art.
229 § 4 k.p. stanowi, ?e pracodawca nie mo?e dopu?ci? do pracy pracownika bez
aktualnego orzeczenia lekarskiego. Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu
tego przepisu jest orzeczenie wydane po przeprowadzeniu bada? w trybie okre?lonym
przepisami rozporz?dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo?ecznej z dnia 30 maja
1996 r. w sprawie przeprowadzenia bada? lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze? lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, stwierdzaj?ce stan zdrowia pracownika
w dniu, w której pracownik ma by? dopuszczony do pracy. Orzeczenie wydane
przed dopuszczeniem pracownika do pracy zachowuje aktualno?? w okresie
wymienionym w tym orzeczeniu, jednak staje si? nieaktualne w przypadku wyst?pienia
w tym okresie zdarze?, które mog? wskazywa? na zmian? w stanie zdrowia.
Tak? sytuacj? przewiduje przepis art. 229 § 2 k.p., który stanowi, ?e w przypadku
niezdolno?ci do pracy trwaj?cej d?u?ej ni? 30 dni spowodowanej chorob? pracownik
podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolno?ci do wykonywania
pracy na dotychczasowym stanowisku. Orzeczenie z dnia 28 grudnia 1998 r. stwierdzaj?ce
ograniczenie zdolno?ci do pracy powódki sta?o si? nieaktualne, kiedy powódka
po jego wydaniu sta?a si? ca?kowicie niezdolna do pracy z powodu choroby.
Wyniki trwaj?cego sze?? miesi?cy leczenia w zakresie odzyskania ca?kowicie lub
cz??ciowo zdolno?ci do dotychczas wykonywanej pracy mog?y by? ustalone tylko na
podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego na podstawie badania przeprowadzonego
po zako?czeniu korzystania przez powódk? ze zwolnienia lekarskiego. Orzeczenie
zosta?o wydane w dniu 25 czerwca 1999 r. i powódka zosta?a uznana tym orzeczeniem za zdoln? do pracy na dotychczasowym stanowisku. Je?eli pozwana nie zgadza?a si? z tre?ci? wydanego przez lekarza za?wiadczenia, mog?a na podstawie § 5 ust. 1 powo?anego rozporz?dzenia wyst?pi? z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Nie mog?a natomiast wbrew tre?ci tego za?wiadczenia uzna?, ?e powódka utraci?a cz??ciowo zdolno?? do wykonywania dotychczasowej pracy. S?usznie S?d Okr?gowy uzna?, ?e okre?lone w art. 184 § 1 pkt 2 Prawa spó?dzielczego warunki uzasadniaj?ce dokonanie wypowiedzenia zmieniaj?cego nie zosta?y spe?nione, skoro utrata zdolno?ci do wykonywania dotychczasowej pracy nie zosta?a stwierdzona aktualnym za?wiadczeniem lekarskim.
W zakresie drugiego roszczenia pozwana kwestionuje ustalenia faktyczne zarzucaj?c,
?e zosta?y one dokonane z naruszeniem art. 223 § 1 k.p.c. Tak sformu?owany
zarzut jest ca?kowicie bezzasadny, gdy? przepis art. 223 § 1 k.p.c. nie mia? w
tej sprawie zastosowania. Reguluje on zasady, jakim powinna odpowiada? ugoda
s?dowa. Sytuacja, w której przepis ten ma zastosowanie, w ogóle w niniejszej sprawie
nie wyst?pi?a. Przy przyj?ciu, ?e przy przytoczeniu podstaw kasacyjnych nast?pi?
b??d pisarski i skar??cemu chodzi?o o naruszenie art. 233 § 1 k.p.c., zarzut naruszenia
prawa procesowego nie mo?e by? uwzgl?dniony. Pozwana zarzuca b??d w ocenie
dowodów twierdz?c, ?e wykaza?a, i? uchwa?a rady nadzorczej Spó?dzielni w zakresie
zmiany statutu, zmniejszenia sk?adu osobowego zarz?du i likwidacji stanowiska
powódki zosta?a podyktowana gospodarcz? konieczno?ci?, chocia? zwrot ten nie
zosta? u?yty w uchwale. Brak w uchwale stwierdzenia gospodarczej konieczno?ci dokonania
zmian w sk?adzie zarz?du oznacza, ?e rada ta nie wskaza?a takich przyczyn
dokonania zmian. Niezale?nie od tego kwestia zmniejszenia zatrudnienia w Spó?dzielni
spowodowanego gospodarcz? konieczno?ci? nie by?a w ogóle przedmiotem
wskazanej uchwa?y. Uchwa?a dotyczy?a jedynie zmniejszenia sk?adu zarz?du. Zgodnie
z art. 187 Prawa spó?dzielczego spó?dzielnia mo?e rozwi?za? z cz?onkiem spó?dzielcz?
umow? o prac? w razie zmniejszenia uchwa?? rady spó?dzielni stanu zatrudnienia
podyktowanego gospodarcz? konieczno?ci?. Skoro rada spó?dzielni nie podj??a
uchwa?y o zmniejszeniu stanu zatrudnienia w spó?dzielni z powodu gospodarczej
konieczno?ci, wypowiedzenie powódce umowy o prac? na podstawie powo?anego
przepisu by?o niedopuszczalne. W sytuacji, gdy zmiany organizacyjne podyktowane
potrzebami gospodarczymi dotycz? niektórych stanowisk lub komórek organizacyjnych
spó?dzielni, dopuszczalne jest jedynie wypowiedzenie cz?onkowi spó?dzielni warunków
pracy i p?acy na podstawie art. 184 § 1 pkt 1 Prawa spó?dzielczego. Przepis ten dopuszcza wypowiedzenie zmieniaj?ce w przypadku likwidacji dzia?u pracy, w którym cz?onek jest zatrudniony lub likwidacji zajmowanego przez cz?onka stanowiska pracy. Likwidacja dotychczasowego stanowiska pracy nie uzasadnia zatem definitywnego wypowiedzenia cz?onkowi spó?dzielni umowy o prac?, a jedynie pozwala na dokonanie wypowiedzenia zmieniaj?cego. Prawid?owo ustalony stan faktyczny pozwala? zatem na uznanie wypowiedzenia umowy o prac? za sprzeczne z prawem.
Z tych przyczyn S?d Najwy?szy w oparciu o przepis art. 393 12 k.p.c. oddali?
kasacj? jako pozbawion? usprawiedliwionych podstaw. ========================================

andrzej4 - 2011-07-14, 13:24

beatabhp,
Witam mam pytanie czy takiego pracownika z orzeczeniem niepelnosprawnosci trzeba zglosic do PIP jesli tak w jakiej formie ,pisemnej, tel?

xbeatax - 2011-07-14, 16:47

andrzej4 napisał/a:
beatabhp
- po e-mailu domy?lam si?, ?e chocia? to nie mój nick, to o mnie chodzi :). Odpisa?am.
ewania - 2011-07-14, 17:40

xbeatax - je?li mo?esz - wklej te? odpowied? na ogólnym, bo tutaj pad?o pytanie, mo?e si? ta odpowied? przyda? tak?e innym.
J?drek - 2011-07-14, 21:21

Od kwietnia ubieg?ego roku roku nie ma obowi?zku zg?aszania zatrudnienia niepe?nosprawnego do PIP. jednak?e stanowisko trzeba dostosowa? do jego niepe?nosprawno?ci!!!!!!!!!!!!!!!
ewania - 2011-07-14, 21:55

J?drek napisał/a:
Od kwietnia ubieg?ego roku roku nie ma obowi?zku zg?aszania zatrudnienia niepe?nosprawnego do PIP. jednak?e stanowisko trzeba dostosowa? do jego niepe?nosprawno?ci!!!!!!!!!!!!!!!


Ja to przecie? wiem, xbeatax to wie, Ty to wiesz. I jeszcze paru innych forumowiczów zapewne te?.
Niemniej, moja pro?ba, jako moderatora, by?a do xbeatax taka, ?eby na pytanie zadane tu, na forum odpowiedzie? - w miar? mo?liwosci i wiedzy - tak?e na forum.
Zw?aszcza jesli si? odpowiedzia?o, niezale?nie od tego, na PW lub emaila (bo domy?lam si?, ?e tam pytanie takie te? dosta?a, st?d taka odpowied? ;-)

I - ma?a pro?ba: Nie krzycz tyloma wykrzyknikami, mi?y kolego J?drek :-)

ewania - 2011-07-14, 22:00

A do Twojej "krzycz?cej" ;-) odpowiedzi dodam jeszcze, ?e PIP ma prawo kontrolowa? owo dostosowanie.
Czyli - odwrotnie niz bylo kiedys: najpierw zglaszalo sie do PIP ch?? zatrudnienia niepe?nosprawnego (albo - dalszego zatrudniania, jesli orzeczenie wydano w trakcie zatrudnienia) - PIP przychodzil, kontrolowa? czy zrbilismy co potrzeba i wydawa? pozytywn? (najcz??ciej;-) opini?.
Teraz - nic do PIP nie zg?aszamy, jednak podczas swoich kontroli PIP ma prawo (i korzysta z niego) skontrolowac to i owo w zwi?zku z zatrudnianiem niepe?nosprawnych.

andrzej4 - 2011-07-15, 07:28

Serdecznie wam dziekuje za pomoc w tym trudnym temacie
andrzej4 - 2011-07-15, 07:43

Sluchajcie a czy takiemu pracownikowi mozna zaproponowac zmiane stanowiska pracy oczywiscie zachowujac dotychczasowe wynagrodzenie. Zmiane dlatego ze pracodawca ponioslby mniejsze koszty dotyczace dostosowania stanowiska do osoby niepelnosprawnej. Tzn ten pracownik obecnie wykonuje remonty itp i praktycznie po wszystkich oddzialach firmy jezdzi wiec wedlug mnie takie zmiany musialyb byc w calej firmie tam gdzie akurat ten pracownik przebywa, zgadza sie? a tak jakby przeniesc go na inne stanowisko koszty ograniczylyby sie do jednego dzialu
J?drek - 2011-07-15, 08:54

,,ewania"->mi?a kole?anko, je?el zerkniesz troszk? wy?ej, to zapewne zauwa?ysz,?e moja odpowied? by?a skierowana wy??cznie do ,,andrzeja4", który widocznie nie wiedzia?! ,,andrzej4"->masz racj?, ale wg.mnie. Mo?e znów odezwie si? kto?, kto ma inny pogl?d, i stwierdzi, ?e nic nie mo?na stwierdzi? jednoznacznie PRZEZ INTERNET.
andrzej4 - 2011-07-15, 11:32

Witam a czy moge wiedziec gdzie jest zapisane ze od kwietnia nie trzeba zglaszac do PIP ze ma sie pracownika z orzeczeniem niepelnosprawnosci?
J?drek - 2011-07-15, 15:59

,,Obowi?zkiem pracodawcy zatrudniaj?cego osob? niepe?nosprawn? o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci jest przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb tej osoby. Z dniem 31 marca 2010 r. zosta? zniesiony obowi?zek uzyskania pozytywnej opinii Pa?stwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb osoby niepe?nosprawnej i dlatego nie ma obowi?zku zg?aszania takiego stanowiska.


Uzasadnienie: Podstawowym aktem prawnym reguluj?cym kwesti? zatrudnienia osób niepe?nosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z pó?n. zm.) – dalej u.r.z.o.n. Definiuje ona niepe?nosprawnych jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umys?owy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza b?d? uniemo?liwia wype?nianie ról spo?ecznych, a w szczególno?ci zdolno?ci do wykonywania pracy zawodowej, je?eli uzyska?y odpowiednie orzeczenie:
• o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj?ce do jednego z trzech stopni niepe?nosprawno?ci,
• o ca?kowitej lub cz??ciowej niezdolno?ci do pracy, na podstawie odr?bnych przepisów,
• o niepe?nosprawno?ci przed uko?czeniem 16 roku ?ycia.
Ustawa okre?la trzy stopnie niepe?nosprawno?ci: znaczny, umiarkowany i lekki.
Stosownie do art. 4 ust. 5 u.r.z.o.n. zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepe?nosprawno?ci osoby niepe?nosprawnej nie wyklucza mo?liwo?ci zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniaj?cego warunków pracy chronionej. Warunkiem jest jednak przystosowanie przez pracodawc? stanowiska pracy osoby niepe?nosprawnej do potrzeb wynikaj?cych z rodzaju jej niepe?nosprawno?ci. Ponadto, do dnia 30 marca 2010 r., istnia? obowi?zek uzyskania pozytywnej opinii Pa?stwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawc? stanowiska pracy do potrzeb osoby niepe?nosprawnej. Wi?za?o si? to z konieczno?ci? ka?dorazowego powiadamiania w?a?ciwego miejscowo inspektoratu pracy w celu przeprowadzenia "odbioru" przystosowania konkretnego stanowiska pracy. >>>Obowi?zek ten zosta? jednak zniesiony z dniem wej?cia w ?ycie ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych (Dz. U. Nr 40, poz. 223)<<<.
Nie znaczy to jednak, ?e pracodawcy mog? nie wywi?zywa? si? z na?o?onego na nich obowi?zku, gdy? zgodnie z art. 4 ust. 6 u.r.z.o.n. Pa?stwowa Inspekcja Pracy mo?e przeprowadzi? kontrol? w zakresie dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepe?nosprawnych. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawid?owo?ci, pracodawca mo?e zosta? zobowi?zany nakazem wydanym przez inspektora pracy do przystosowania, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi, takiego stanowiska, za? niewykonanie nakazu – zgodnie z art. 283 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pó?n. zm.) – mo?e skutkowa? na?o?eniem kary grzywny w wysoko?ci od 1000 z? do 30.000 z?." :-D

xbeatax - 2011-07-15, 19:23

andrzej4 napisał/a:
Sluchajcie a czy takiemu pracownikowi mozna zaproponowac zmiane stanowiska pracy oczywiscie zachowujac dotychczasowe wynagrodzenie. Zmiane dlatego ze pracodawca ponioslby mniejsze koszty dotyczace dostosowania stanowiska do osoby niepelnosprawnej. Tzn ten pracownik obecnie wykonuje remonty itp i praktycznie po wszystkich oddzialach firmy jezdzi wiec wedlug mnie takie zmiany musialyb byc w calej firmie tam gdzie akurat ten pracownik przebywa, zgadza sie? a tak jakby przeniesc go na inne stanowisko koszty ograniczylyby sie do jednego dzialu
- LMP nie wskaza? w orzeczeniu lekarskim szkodliwego wp?ywu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika? Je?eli wskaza? to mo?na go przenie?? na inne stanowisko (najlepiej na podst. porozumienia zmieniaj?cego), ale musi ono by? odpowiednie do jego niepe?nosprawno?ci, czyli tak jak napisa?e? pracownik b?dzie wykonywa? prac? w jednym miejscu, tam gdzie jego niepe?nosprawno?? pozwoli mu przebywa? i pracowa? stosownie do zalece? lekarza. Wówczas dostosowujesz jedno miejsce. Je?eli nie masz mo?liwo?ci zwalniasz pracownika, albo on zwolni si? sam :), gdy nie zastosujesz si? do orzeczenia LMP, który powinien wskaza? te? termin do którego masz przenie?? pracownika na inne stanowisko. :)
Je?eli natomiast pomimo orzeczenia o niepe?nosprawno?ci LMP uzna, ?e dotychczasowa praca pracownika mo?e by? nadal wykonywana, czyli nie ma ?adnych przeciwwskaza?, gdy? ta praca nie ma wp?ywu na dan? niepe?nosprawno??, to wg mnie pracodawca mo?e zawrze? porozumienie z pracownikiem co do nowych korzystniejszych dla niego warunków pracy, czyli zmieni? mu stanowisko pracy na l?ejsze, ale i nie musi. Istotne jest jednak aby LMP widzia? orzeczenie do celów nierentowych o niepe?nosprawno?ci, gdy? jak nie wie nic o nim, a pracownik nie przyzna si? do swojej niepe?nosprawno?ci, to na podstawie bada? profilaktycznych mo?e nie zdiagnozowa? w?a?ciwie stanu zdrowia pracownika i nie b?dzie wiedzia? na jakie dodatkowe specjalistyczne badania nale?y go wys?a?, zatem w efekcie mo?e wystawi? b??dne orzeczenie lekarskie. Najw?a?ciwsze by by?o na skierowaniu na badania napisa?, ?e pracownik posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepe?nosprawno?ci i wówczas LMP powinien wiedzie? co dalej zrobi?, a pracodawca jak ma post?powa?.

andrzej4 - 2011-07-15, 22:50

Kurcze wy to macie wiedze w tym temacie. Dziekuje

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group