bhp forum
bezpiecze?stwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia bhp

Szkolenia bhp - Szkolenie okresowe dla S?u?b bhp i Spo?ecznych Insp. Pracy

Tarbonus Wawa - 2011-01-12, 15:48
Temat postu: Szkolenie okresowe dla S?u?b bhp i Spo?ecznych Insp. Pracy
Termin

26-27 stycznia 2011 r.

Program

* Regulacje prawne z zakresu prawa pracy
* Problemy ergonomii w kszta?towaniu warunków pracy
* Metody identyfikacji, analizy i oceny zagro?e? oraz oceny ryzyka zwi?zanego z tymi zagro?eniami.
* Metody likwidacji lub ograniczania oddzia?ywania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uci??liwych i niebezpiecznych wyst?puj?cych w procesach pracy
* Nowoczesne rozwi?zania techniczno-organizacyjne wp?ywaj?ce na popraw? bezpiecze?stwa i higieny pracy
* Ustalanie okoliczno?ci i przyczyn wypadków przy pracy równie? z wykorzystaniem programów komputerowych
* Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i zwi?zana z nimi profilaktyka
* Nowoczesne metody szkole? w oparciu o systemy e-learningowe
* Nowoczesne metody pracy s?u?b BHP w oparciu o programy komputerowe
* Zasady post?powania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagro?e?, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
* Zagro?enia po?arowe oraz ochrona ppo?. i ?rodowiska naturalnego w zak?adzie pracy

Miejsce

Tarbonus sp. z o.o. , ul. Pu?awska 45b, Piaseczno
Materia?y dydaktyczne

ksi??ki wydawnictwa Tarbonus sp. z o.o. i materia?y autorskie wyk?adowców
Zakwaterowanie

we w?asnym zakresie lub mo?liwo?? rezerwacji miejsc w hotelu

Cena


690 z?/osob?, cena szkolenia zwolniona jest z podatku VAT
Dodatkowych informacji udziela

Dodatkowe informacje przekazujemy zainteresowanym telefonicznie pod numerem:
tel. (022) 618-33-00
email: info.warszawa@tarbonus.pl
wiecej na www.tarbonus.pl Oddzia? Warszawa


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group